Svenskt Trä Logo

Projektering

Publicerad 2017-01-17

Detta avsnitt av Fakta om limträ innehåller underlag för projektering av hus och anläggningar där limträ ingår. 

I ett tidigt skede av projekteringen behöver projektören kunskap beträffande limträprodukters möjligheter och begränsningar. Byggnadstekniska förutsättningar för god arkitektur behandlas och de vanligaste konstruktionssystemen redovisas här.

I avsnittet ges också vägledning om möjligheter och begränsningar vid användning av limträ. Exempel på lämpliga konstruktionslösningar med limträ redovisas under avsnitt Konstruktionssystem.

Erforderliga preliminära dimensioner redovisas i tabeller under avsnitt Dimensionstabeller. Tabellvärdena är avsedda att användas i ett tidigt skede av projekteringen och får inte ersätta konstruktionsberäkningar i varje enskilt fall. Som hjälpmedel vid noggrannare beräkningar, se Projektering av limträkonstruktioner och Dimensionering av limträkonstruktioner.

Limträ kommer ofta till användning som bärverk i större envåningsbyggnader, till exempel hallbyggnader. De europeiska brandföreskrifterna gör det emellertid möjligt att använda trästommar även i flervåningshus. Det är viktigt för projektören att känna till att brandföre-skrifterna inte begränsar användningen av limträ, se under avsnitt Projektering med hänsyn till brand.

Ett viktigt område inom projekteringsarbetet är färgsättning och ytbehandling. Ofta används limträets naturliga kulör som en medveten del i gestaltningen. Olika ytbehandlingar kan ge flera alternativa uttrycksmöjligheter. I enstaka fall måste limträet ytbehandlas av tekniska skäl eller till och med vara impregnerat. Dessa frågor behandlas i särskilda avsnitt, som bland annat ger underlag för teknisk beskrivning, se från avsnitt Ytbehandling och underhåll.

Beständighetsfrågorna har på senare tid fått större betydelse. Det krävs kunskap och medvetenhet om material och underhållsbehov redan under projekteringsskedet för att uppnå den mest optimala tekniska lösningen. Inget material är underhållsfritt men underhållet kan vara mer eller mindre krävande, se avsnitt Ytbehandling och underhåll.

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Takbalkar av limträ på pelare av betong.
Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Takbalkar av limträ på pelare av betong.

Byggnadstekniska förutsättningar

Konstruktionssystem

Överslagsdimensionering

Dimensionstabeller

Dimensioneringsprogram

Anslutningsdetaljer

Måttsättning

Projektering med hänsyn till brand

Övriga limträprodukter

Ytbehandling och underhåll

Träskydd

Checklista för beskrivning och beställning

Hantera limträ rätt

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok