Svenskt Trä Logo

Överslagsdimensionering

Publicerad 2017-04-11

Limträkonstruktioner ska utföras, dimensioneras och kontrolleras enligt standarderna SS-EN 1995-1-1 och SS-EN 1995-1-2 (Eurokod 5) samt senast gällande nationella anpassningsdokument, för närvarande (2015) Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 (BFS 2015:6).

Dimensionstabeller

Tabellerna på följande uppslag ger erforderliga tvärsnittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid olika spännvidd och belastning. Värdena har beräknats med utgångspunkt från den inom EU gemensamma träbyggnadsstandarden Eurokod 5. Varje land har därutöver i flera avseenden sina egna nationella anpassningar.

Tabellvärdena är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, till exempel under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till Projektering av limträkonstruktioner och Dimensionering av limträkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok