Svenskt Trä Logo

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar

Publicerad 2017-01-18

Dimensionerande belastning för en takbalk eller takstol beror bland annat på hur tätt takbalkarna eller takstolarna är placerade och på byggnadens geografiska och topografiska läge.

Särskilt snölasten varierar kraftigt mellan olika delar av Sverige. För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvändigt har tabellerna utformats med dimensionerande last per meter (i brottgränstillståndet) som ingångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt:

1. Ta reda på grundvärdet på sk, snölast på mark, där byggnaden ligger, till exempel med hjälp av de nationella gällande snölastvärdena. Boverket ger ut information om aktuella grundvärden för snö- och vindlast i Sverige.

2. Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ. För pulpettak med taklutningar 0 – 30° har denna värdet 0,8 och vid lutningar 30° – 60° minskar värdet rätlinjigt till 0. Vid sadeltak är μ-värdet på den ena sidan nocken lika som för pulpettak. På den andra sidan nocken är μ-värdet för taklutningar mindre än 20° 0,8 + taklutning / 20 ∙ 0,3. För taklutningar 20° – 60° minskar μ-värdet rätlinjigt från 1,1 till 0. För sadeltak med snörasskydd (vilket i de flesta fall inte kan uteslutas) görs ingen reduktion av snölasten för taklutningar över 22,5° (μ = 1,03125). Särskild hänsyn tas till snödrift.

3. Multiplicera snölast på tak med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS.

4. Lägg till det aktuella yttertakets egentyngd multiplicerad med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS. Exempel på egentyngd för några vanliga taktyper ges i tabell 8.

5. Belastningen per meter balk beräknas därefter genom att multiplicera den på så vis erhållna dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare värde får man om man kan uppskatta balkens egentyngd och addera den till resultatet. Räkna då med att limträ har egentyngden 5 kN/m3.

Snölastens grundvärde enligt EKS 10
Figur 53 Snölastens grundvärde enligt EKS 10

Snözoner för snölast på mark, sk, som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer.

Tabell 7 Grundvärde sk och aktuell snölast på tak multiplicerad med formfaktorn μ för taklutningar 0 – 30° enligt den svenska bilagan till Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 (BFS 2015:6)

Grundvärde sk
(kN/m2)
Snölast på tak 1)
(kN/m2)
1,0  0,8 – 1,1
1,5    1,2 – 1,65
2,0 1,6 – 2,2
2,5   2,0 – 2,75
3,0  2,4 – 3,3
3,5    2,8 – 3,85
4,0  3,2 – 4,4
4,5    3,6 – 4,95
5,0  4,0 – 5,5
5,5    4,4 – 6,05

1) Dimensionerande last per meter i brottgränstillståndet bestäms med partialkoefficienter enligt gällande EKS:
(snölast på tak × 1,5 × γd + egentyngd × 0,89 × 1,35 × γd) × c-avstånd

För beräkning av egentyngd, se tabell 8.
γd = Byggnadens säkerhetsklass, se tabell 9.
För dimensionering i bruksgräns, se Projektering av limträkonstruktioner.

 

Tabell 8 Ungefärliga värden på egentyngd för några vanliga takkonstruktioner (exklusive limträets egentyngd)

 Takkonstruktion Egentyngd
(kN/m2)
 Profilplåt + värmeisolering 0,3 
 Profilplåt + värmeisolering + plåt 0,4 
 Träullselement + isolering + takpapp 0,8 
 Takpannor + värmeisolering + underlagstak 0,9 
 Takpannor + underlagsspont + papp + läkt
+ värmeisolering
1,0 
 Papptäckning + underlagsspont + värmeisolering 0,3 

 

Tabell 9 Säkerhetsklass för byggnader

 Säkerhetsklass  γd
0,83 
0,91 
1,00 

 

Tabell 10 Materialvärden lagersortiment – limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

 b × h
(mm)
 Hållfast-
hetsklass
 Vikt
(kg/m)
 Volym
(m3/m)
 Wy
(mm3 x 103)
  42 x 180  GL28cs 3,59  0,008   227 
       x 270  GL28cs 5,39  0,011   510 
  56 x 225  GL28cs 5,99  0,013   473 
       x 270  GL28cs 7,18  0,015   680 
   66 x 270   GL28cs 8,46  0,018   802 
        x 315   GL28cs 9,88  0,021  1091 
 90 x 90  GL30h 3,85  0,008   122 
       x 180 GL30c 7,70  0,016   486 
       x 225 GL30c 9,62  0,020   759 
       x 270 GL30c 11,54  0,024  1094 
       x 315 GL30c 13,47  0,028   1488 
       x 360 GL30c 15,31  0,032  1940 
       x 405 GL30c 17,31  0,036  2460 
       x 450 GL30c 19,24  0,041  3040 
115 x 115 GL30h 6,28  0,013   254 
       x 180 GL30c 9,83  0,021   621 
       x 225 GL30c 12,29  0,026   970 
       x 270 GL30c 14,75  0,031  1400 
       x 315 GL30c 17,21  0,036  1902 
       x 360 GL30c 19,67  0,041  2480 
       x 405 GL30c 22,12  0,047  3144 
       x 450 GL30c 24,58  0,052  3881 
       x 495 GL30c 27,04  0,057  1696 
       x 630 GL30c 34,41  0,072  7607 
140 x 135 GL30h 8,98  0,019  4253 
       x 140 GL30c  9,31 0,020  4573 
       x 225 GL30c 14,96  0,032  1180 
       x 270 GL30c 17,96  0,038  1700 
       x 315 GL30c 20,95  0,044  2320 
       x 360 GL30c 23,94  0,050  3020 
       x 405 GL30c 26,93  0,057  3827 
160 x 160 GL30h 12,16  0,026  6827 
165 x 165 GL30h 12,93  0,027  7487 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok