Svenskt Trä Logo

Beständighet

Dimensionering med avseende på beständighet och livslängd är en ny företeelse, som utvecklats i ett europeiskt projekt "WoodExter" under 2008-2011. Med beständighet avses här beständighet gentemot angrepp av röta.

Föreliggande projekteringsverktyg är avgränsat till konstruktioner ovan mark, företrädesvis altaner och fasadbeklädnader, men kan också tillämpas på andra ovan mark-konstruktioner.

Tanken med projekteringsverktyget är att man skall dimensionera träkonstruktioner med hänsyn till beständighet och livslängd på ungefär samma sätt som man dimensionerar bärande konstruktioner med hänsyn till lastförmåga.

Utgångspunkt för dimensioneringen är ett klart definierat gränstillstånd som motsvaras av ett begynnande rötangrepp inom en referenslivslängd som förutsätts vara 30 år.

Tiden 30 år är vald som en något godtycklig definition av en "formell" livslängd som gäller om vill bygga något som är säkert klarar sig från rötangrepp. Samma tanke används när man bygger till exempel hus och broar där man anger en formell livslängd på 50 eller 100 år. I praktiken betyder detta att den tekniska livslängden kan bli betydligt längre i verkligheten. Men det finns ju andra faktorer som gör att ett byggnadsverk inte kan användas längre. Bron har kanske inte tillräcklig kapacitet eller ligger på fel ställe i framtiden. En ny ägare till ett hus vill kanske bygga en ny altan eller byta fasadlösning av andra anledningar än att det har ruttnat.

Verktyget innehåller hjälpmedel med beskrivningar som krävs för att kunna göra en så bra dimensionering som möjligt samt en beskrivning av gången i själva dimensioneringsarbetet.

I Beräkningsexempel visas beräkningsgången för dimensionering av ett altandäck och en träfasad. För att underlätta beräkningar har ett särskilt datoriserat beräkningsverktyg utarbetats.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok