Svenskt Trä Logo

Beräkningsexempel och hjälpmedel

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-02-06

Här hittar du beräkningsexempel och hjälpmedel.

Exempel 1: Utformning av altaner

Projekteringsverktyget ska tillämpas för en altan med utformning enligt Bild 1. Detaljerna A-E identifieras som kritiska för altanens livslängd.

Beräkningsexempel

Bild 1. Altan med detaljlösningar A-E.

Konsekvensklass 2 förutsätts för detaljerna A, C, D och E.
γd=0,9 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Konsekvensklass 1 förutsätts för altanen (delar kan enkelt bytas ut)
γd=0,8 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Halmstad
IS0=1,26 (Se Exponering, Bild 1)

Lokala förhållanden: måttliga
ks1 = 1,0 (Exponering, Tabell 2)

Regnskydd: Exponerat för regn
ks2 = 1,0 (Exponering, Tabell 3)

De olika detaljerna beskrivs i Tabell 1.

 

Detalj

caks1ks2IS01)

Avstånd från mark mm

ks3
Tabell 42)

Klassi­ficering av detaljer
Tabell 62)

ks4

Isk

γd

Isd dIsk

A

1,26

200

1,5

13)

0,9

1,70

0,9

1,53

B

1,26

>300

1,0

2

1,0

1,26

0.8

1,01

C

1,26

>300

1,0

4

1,4

1,76

0,9

1,59

D

1,26

>300

1,0

4

1,4

1,76

0,9

1,59

E

1,26

>300

1,0

5

1,6

2,01

0,9

1,81

1) Kalibreringsfaktor  ca = 1,0
2) Hänvisning till tabeller under avsnittet Exponering
3) Förutsätter att stolpen inte har direkt kontakt med mark och att kapillärsugning från mark förhindras

Tabell 1. Beräkning av exponeringsindex för altanens detaljer A-E enligt Bild 1.

Resistensindex (för alla detaljer )

Material: lärk (kärnved, resistensklass C)
IRd=2,0

Verifiering

Kriteriet för utformningen
ISd < IRd

är därför uppfyllt för de aktuella detaljerna hos altanen. Marginalen är emellertid liten för detalj E. Det är också viktigt att materialet är fritt från splintved. Kan inte det garanteras skall IRd = 1,5 väljas (mitt emellan C och D). I sådant fall är utformningen inte acceptabel.

Exempel 2: Utformning av fasad

Två detaljer har valts ut för att visa tillämpning på fasader, se Bild 2. Det förutsätts att ytbehandlingen underhålls korrekt och uppfyller kraven som specificeras i avsnittet 'Klassificering av detaljutformning för fasader' under Exponering.

Konsekvensklass 2
γd=0,9 (Se Konsekvensklass, Tabell 1)

Exponeringsindex

Geografiskt läge: Växjö
IS0=1,22 (Se Exponering, Bild 1)

Lokala förhållanden: måttliga
ks1 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 2)

Detalj A (lockläktspanel)

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 6 m, e=0,083-d<0,15 d
ks2 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 3)

Avstånd från mark: >300 mm
ks3 = 1,0 (Se Exponering, Tabell 4)

Fasaden är ventilerad (men begränsat eftersom det finns horisontella läkt bakom) med ändträförsegling och ytbehandling som är väl underhållen (Klassificering: bra)
ks4 = 0,6 (Se Resistens – material, Tabell 1)

Detta ger med ca = 1,0:

Isk = 1,0 • 1,0 • 1,0 • 0,6 • 1,22 • 1,0= 0,73 och

Isd= γdIsk = 0,9 • 0,73 = 0,66


Beräkningsexempel

Bild 2. Fasad med utsatta detaljer.

Detalj B (fönsterfoder, ändträ mot sidoträ)

Regnskydd: Takutsprång 0,5 m, detaljens läge 5 m, e=0,1 • d
ks2=1,0 (Se Exponering, Tabell 3)

Avstånd från mark: >300 mm
ks3=1,0 (Se Exponering, Tabell 4)

Ändträskydd: vertikalt ändträ mot sidoträ – utan spalt men förseglat, ytbehandling korrekt underhållen ks4=1,1 (Se Exponering, Tabell 7, klassificering mindre bra).

Detta ger med ca = 1,0:

Isk = 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,1 • 1,22 •1,0= 1,34 och

Isd= γdIsk = 0,9 • 1,34 = 1,20

Resistensindex (för alla detaljer)

Material: gran. Från Resistens – material, Tabell 1:  IRd = 1,0

Det är sålunda säkert att använda gran för fasaden men för fönsterfodret signaleras risk för röta.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok