Svenskt Trä Logo

Värmeisolering och lufttäthet

Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, utformas så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

När man beräknar energibalansen tar man i dag hänsyn till transmissionsförluster i byggnadsdelar och ventilationsförluster. Utöver byggnadens värmeisolering beaktar man täthet, värmekapacitet, installationer och apparater. Kravet på U-värde, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient W/m2K, är ett krav på hela klimatskärmens medelvärde. Det är lika över hela landet. Kravet på byggnadens specifika energianvändning, kWh per m2 och år, varierar dock för olika klimatzoner och typer av byggnader.

Värmeisolering och lufttäthet

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok