Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Lufttäthet och tryckförhållanden

Publicerad 2003-09-01

Lufttätheten i en byggnad är viktig för energihushållning och inomhusklimat. Den har också stor betydelse för att undvika fuktansamling i konstruktionen. Lufttätningen fungerar normalt som en luft- och ångtätning och förhindrar fukttransport in i konstruktionen.

Enligt BBR (Boverkets Byggregler) bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt för att undvika skador på grund av fuktkonvektion. Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt värmeförluster.

Skillnader i lufttryck uppkommer på grund av termiska krafter, mekaniska krafter eller vindkrafter. De termiska krafterna ökar med hushöjden och är ofta anledning till luftläckage genom vindsbjälklag.

Mekaniska krafter kan bli stora om ventilationssystemet är i obalans, till följd av felaktig injustering. Hus med från- och tilluftsventilation är mest känsliga. Normalt eftersträvas undertryck inomhus. Övertryck kan medföra ökad fuktbelastning på en byggnads klimatskärm. I byggnader med hög fuktbelastning, till exempel simhallar, kan det vara nödvändigt att ha luftövertryck i vindsutrymmet för att motverka fuktkonvektion.

Hård vind kan ge upphov till undertryck på taket till en byggnad, varvid en skillnad i lufttryck inomhus-utomhus uppkommer.

De fuktmängder som tränger upp i en takkonstruktion kan vara betydligt större än de mängder fukt som transporteras bort med luftningen av vindsutrymmet.

Tryckskillnader i byggnaden på grund av temperaturskillnader mellan inne och ute beror dessutom på byggnadens höjd. Tryckfördelningen över klimathöljet påverkas också av höljets täthet. I frånluftsventilerade byggnader i flera våningar bör man sträva efter att eliminera eller åtminstone reducera invändigt övertryck för att undvika konvektion med åtföljande risk för kondensutfall i konstruktionen.

Tryckdifferensen över byggnadens hölje påverkas av de tekniska drivkrafterna:

Lufttäthet
Bild 1.

a. Om otätheterna är jämnt fördelade är underlagstrycket vid golv lika stort som övertrycket vid tak.

b. Vid stora öppningar i taknivå är undertrycket stort vid golv vilket ger golvdrag.

c. Vid stora öppningar i golvnivå är tryckdifferensen störst vid tak. I detta fall är risken för skador i samband med fuktkonvektion störst.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan