Svenskt Trä Logo

Bjälklag

Publicerad 2017-07-07

Bjälklag och deras utformning har ofta stor betydelse för hur byggnaden och innemiljön upplevs. Utformningen av bjälklaget påverkar hela konstruktionens bärförmåga och stabilitet samt dess brand- och akustikegenskaper.

Genom att dimensionera och utforma bjälklagen på rätt sätt kan man få tysta, stabila och komfortabla bjälklag. Med bjälklag av KL-trä menas bjälklag som till övervägande delen är uppbyggda av korslimmat trä. Bjälklag av KL-trä kan konstrueras på olika sätt och kan delas in i tre huvudkategorier:

  • Plattbjälklag.
  • Kassett- och hålbjälklag.
  • Samverkansbjälklag.

Plattbjälklag består av en KL-träplatta som om det krävs kompletteras med beklädnadsskivor och isolerande material. Kassettbjälklag består av en KL-träplatta som ges ökad styvhet med hjälp av ett antal balkliv. Hålbjälklag är ett bjälklag där en under- och ovanliggande KL-träplatta tillsammans med livbalkar skapar hålelement. Samverkansbjälklag av KL-trä består av KL-träplattor som samverkar med en pågjutning av betong. Alla typerna är lämpliga att förtillverka som element förutom samverkansbjälklag, där en större del av arbetet ofta görs på byggarbetsplatsen.

Dimensionering av träkonstruktioner kräver att projektören beaktar ett antal faktorer. Sådana faktorer är lastens varaktighet, klimatklass och lastens riktning i förhållande till fibrerna, vilket är extra viktigt då KL-trä är uppbyggt av brädlager i olika riktningar. Vid dimensionering av träförband är det också ytterst viktigt att konstruktören är väl förtrogen med materialets ortotropi och dess hygroskopiska egenskaper.

Flervåningshus, Sundbyberg
Flervåningshus, Sundbyberg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok