Svenskt Trä Logo

5.1 Bjälklag - översikt

Publicerad 2017-07-07

Ett bjälklag är en huvudsakligen horisontellt bärande byggnadsdel som från antingen över- eller undersidan, eller från båda sidorna, avgränsar olika våningar i en byggnad.

Bjälklag består av en bärande del som vanligtvis kompletteras med ytterligare avskiljande skikt och slutligen kompletteras med ytskikt i form av matta eller parkett och innertak. Bjälklaget ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig eller i kombination. Likaså ska uppställda krav för deformationer, svikt och vibrationer uppfyllas. Bjälklaget ska även utformas så att det uppfyller kraven som ställs med avseende på brand, ljud och termisk isolerande förmåga. Bjälklag utförda med KL-träplattor kan betraktas som direkt ytbärande bjälklag då KL-träplattan i sig själv ger en bärande plan yta. Bjälklag kan finnas i olika former, bottenbjälklag, mellanbjälklag, lägenhetsskiljande bjälklag och takbjälklag.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok