Svenskt Trä Logo

Sågverksprocessen

I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna motsvara de krav på bräder och plank som kunder och slutanvändare ställer.

Stocken förädlas i en serie delprocesser till huvudprodukterna bräder och plank. Hela stocken tas tillvara genom att biprodukterna bark, spån och flis finner sin avsättning som energiråvara och som råvara för skiv- och cellulosaindustrin. Ett modernt medelstort sågverk innehåller delprocesserna: timmerintag, barkning, rotreducering, sågning, råsortering, torkning, justering och sortering, paketering och lagring.

Sågverksprocessen
Foto: Svensk Trä.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok