Svenskt Trä Logo

Postning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2016-12-15

Med postning menas dels bestämning av det geometriska mönster som stocken ska sågas upp efter, dels insättning av klingor och blad i blocksåg och delningssåg - avståndsinställning.

Sågutbyte

Postning av stocken är ett geometriskt förfarande med syfte att få ut största möjliga volym sågade produkter ur stocken. Utfallet, som kallas sågutbyte, är större för grova än för klena stockar.

Vid sönderdelningen talar man om centrumutbyte och sidoutbyte beroende på vilken del av stammen som sågas. Centrumutbytet kommer från stammens centrala del och tas i allmänhet ut som plank med tjocklek 38-63 mm. Endast i undantagsfall sågas tjockare plank. Centrumutbytet kännetecknas av stor andel kärna och normal kvistighet. Från furustockar används det till snickerivirke, till exempel fönstervirke. Från granstockar används det till byggnadsvirke, konstruktionsvirke och ställningsplank. Sidoutbytet kommer från stammens perifera delar och sågas till bräder i tjockleken 19-32 mm.

Postning
Bild 1. Stammens olika delar vid sönderdelning genom sågning.

Sidobräderna innehåller främst splintved och kan vara helt eller delvis kvistfria. De används då till inomhuspaneler av hög kvalitet och till lister, samt till möbelvirke. Kvistfria sidoutbyten av furu är det virkessortiment som marknaden är beredd att betala högsta priset för. Sidobräder kommer från såväl block- som delningssåg och innehåller ofta vankant. I processen ingår därför ett kantverk i vilket vankantdelar sågas bort. Verket styrs ofta av datorer via optisk avläsning.

Sågverksinventeringen 2000 kom fram till att sågutbytet i Sverige i genomsnitt var 47 procent av stockens totala volym under bark. En tendens är att större sågverk har lägre utbyte än mindre. Trenden sedan 1950-talet är att sågutbytet stadigt sjunker. Anledningarna är flera: bland annat klenare stockar, större avsmalning och ett minskat uttag av sidobräder. Det är dock inte säkert att största möjliga sågutbyte också är optimalt ur ekonomisk synvinkel. Det optimala sågutbytet beror på priset och efterfrågan för olika dimensioner och kvaliteter av sågat virke. Till en del beror det också av rundvirkespriset. Postningen brukar därför styras av aktuella priser och inneliggande order.

Avståndsinställning

I ramsågverken och i profileringsverken samt i vissa bandsågverk ställs avstånden mellan de skärande verktygen in en gång per arbetspass. Detta arbetsmoment kallas postning. Under hela passet sågas alla stockar efter samma sönderdelningsmönster.

I en cirkelsåg kan avståndet mellan klingorna ändras för varje inkommande stock. Postningen av en cirkelsåg styrs av en dator efter stockens uppmätta toppdiameter, avsmalning, krokighet, pris och efterfrågan. En cirkelsåg kan ta emot ett flöde av stockar med olika diameter och producerar därför ett varierat sortiment.

I vissa bandsågverk ändras avstånden mellan banden på samma sätt som i cirkelsågen, styrningen sker också på samma sätt. Flödet av stockar kan ha olika diameter, vilket leder till ett stort antal dimensioner i råsorteringen.

Postning
Bild 2. Exempel på postningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok