Svenskt Trä Logo

KL-trä och värme och fukt

Publicerad 2017-07-07

Byggnadsfysik är kunskapen om värme, luft, fukt och ljud i byggnader. En del av byggnadsfysiken handlar om flöden och hur värme, luft, ljud och fukt breder ut sig och transporteras genom byggnadsdelar och byggnader.

Hus med KL-trästommar uppvisar många fördelar ur boendeklimat- och energisynpunkter. Med rätt utformning och tillvaratagande av KL-trästommens egenskaper, kan kostnaderna för installationer hållas lägre än för många andra byggsystem. Ett gott boendeklimat har stor betydelse för de som ska vistas i byggnaden.

Det nordiska klimatet kräver i regel uppvärmning av en byggnad för att uppnå ett behagligt inomhusklimat. När värme tillförs från installationer eller apparater och personer, som exempelvis i kontor, kan det under vissa perioder också behövas kylning. Kylning kan även behövas sommartid när solstrålning och hög utetemperatur värmer upp byggnaden. I ett rum som omges av väggar, golv och tak som har hög förmåga att lagra värme, exempelvis av KL-trä, kommer temperaturen att jämnas ut under dygnets timmar. Samtidigt som byggnadsdelen kyls ner, kommer luften att värmas och omvänt när byggnadsdelen värms kommer luften att kylas ner. Förutsättningen för att man ska kunna dra nytta av denna utjämnande effekt och den energibesparing den för med sig, är att man accepterar att temperaturen inomhus får variera några grader upp och ner. Vid en strikt styrd temperaturreglering kommer i stället uppvärmning att starta så snart temperaturen faller det minsta och på samma sätt kommer kylning att sätta igång när temperaturen stiger, med större energiförbrukning som följd.

Kontorsmiljö, Älta
Kontorsmiljö, Älta.

9.1 KL-trä och värmelagring och fuktbuffring

9.2 KL-trä och fuktbetingade rörelser

9.3 KL-trä och värmeisolering

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok