Svenskt Trä Logo

9.2 KL-trä och fuktbetingade rörelser

Publicerad 2017-07-07

När träets fuktkvot ändras, ändras också träets volym. Träet sväller eller krymper. Denna dimensionsförändring är olika i olika riktningar i träet. Den är obetydlig i fiberriktningen, störst i tangentiell riktning och något mindre i radiell riktning, se tabell 9.4.

Med hänsyn till träets fuktbetingade rörelser är det viktigt att KL-träskivorna vid inbyggnaden har en fuktkvot som så nära som möjligt stämmer överens med miljön i den färdiga byggnaden.

KL-träskivor har ungefär samma fuktbetingade rörelser som plywoodskivor. Beroende på hur stor andel av fibrerna som är orienterade i vardera riktningen, kommer svällningen eller krympningen i KL-träskivans plan att uppgå till cirka 0,016 – 0,023 procent per procent ändring av fuktkvoten, vilket är obetydligt mer än för trä parallellt med fiberriktningen. Se även avsnitt 1.6.3.

Tabell 9.4 Fuktbetingad dimensionsändring hos trä.

Material: Furu och gran Procent dimensionsändring vid 1 % ändring av fuktkvoten
Parallellt fibrerna 0,01 – 0,02
I radiell riktning 0,19
I tangentiell riktning 0,36
Medelvärde tvärs fibrerna 0,24

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok