Svenskt Trä Logo

Brandförlopp i byggnader

Publicerad 2021-12-10

Brandtekniska krav på byggnadskonstruktioner baseras på kunskap om brandförlopp om till exempel rumsbränder och på möjligheterna att rädda liv och egendom.

En rumsbrand startar normalt i inredningen, till exempel i möbler eller gardiner, och ofta som följd av ovarsamhet med levande ljus, cigaretter och liknande. Under en rumsbrand stiger en plym av varma brandgaser uppåt och ett varmt brandgaslager bildas under taket. Temperaturen stiger snabbt och förloppet accelererar. Detta kan leda till övertändning av hela rummet.

Vid projektering och byggnation av träbyggnader är det viktigt att vara medveten om hur konstruktionen i sig kan påverka brandförloppet. Under vissa förutsättningar kan en brand i en byggnad med träkonstruktion bli mer långvarig och mer intensiv där en större del av bränslet förbränns utanför rummet.

Övertändning och fullt utvecklad rumsbrand

Vid övertändning antänds samtliga brännbara föremål och ytor. Temperaturen stiger snabbt, brandgaslagret sjunker mot golvet och flammor börjar synas i brandgaserna. Tiden från antändning till övertändning kallas "det tidiga brandförloppet" eller "brandens initialskede". Tiden till övertändning beror bland annat på mängden brännbart material och mängden brännbara ytor i rummet.

En övertändning följs av en fullt utvecklad rumsbrand, som kan pågå från någon minut till flera timmar. Den är normalt ventilationskontrollerad. Det innebär att effektutveckling och temperatur styrs av ventilationsöppningarnas storlek och därmed av hur mycket luft som kan strömma till branden. Temperaturen i rummet ligger på en mer eller mindre konstant nivå.

Avsvalningsfas

Den fullt utvecklade rumsbranden följs av avsvalningsfasen. Den kännetecknas av att bränslet i rummet börjar ta slut. Effektutvecklingen och temperaturen sjunker. Avsvalningsfasen kan vara från någon timme till flera timmar.

Avsvalningsfasen kan komma att påverkas av att byggnadskonstruktionen är av trä. Normalt bildas ett skyddande kolskikt vid brand i en träkonstruktion vilket medför att branden över tiden självslocknar (avsvalnar). Avsvalningsfasen kan således komma att påverkas av hur det skyddande kolskiktet byggs upp och bibehålls.

Strålning och temperatur

Utrymning från brandrummet måste ske under det tidiga brandförloppet. Vid en övertändning är allt brännbart material involverat i branden och temperaturen i det övre gaslagret är 500–600 °C. Strålningsnivån mot golvet är 15–20 kW/m2. Dessa nivåer kan en människa inte klara, och en utrymning måste därför vara avslutad före övertändning. För säker utrymning bör brandgasskiktet vara minst 2 m över golvet. Brandkraven i BBR (Boverkets byggregler) är främst knutna till två problemställningar när det gäller användningen av trä:

  • Skydd mot brandspridning, vilket inkluderar användning av trä som invändigt ytmaterial och i fasader
  • Bärförmåga och stomstabilitet vid brand.

Brandförlopp
Bild 1. Brand i byggnader inkluderar två viktiga faser:
Initiell brand och fullt utvecklad brand. Därefter följer en avsvalningsfas
.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok