Svenskt Trä Logo

Dimensionering av KL-träkonstruktioner

Publicerad 2017-07-07

Grunden vid dimensionering av konstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden är att verifiera att dimensioneringsvärdet för lasteffekt Ed för ett specifikt konstruktionselement är mindre än bärförmågans dimensioneringsvärde Rd:

\({E_\rm d} \le {\rm{ }}{R_\rm d}\)

där:

Ed är dimensioneringsvärdet för lasteffekt såsom inre kraft, moment eller en vektor som representerar flera inre krafter eller moment.
Rd är dimensioneringsvärdet för motsvarande bärförmåga.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok