Svenskt Trä Logo

3.1.5 Partialkoefficient och modifikationsfaktorer

Publicerad 2017-07-07

Partialkoefficienten γM beror bland annat på graden av kontroll vid dimensionering och tillverkning men även på materialets homogenitet.

Värdet på partialkoefficienten γM för materialegenskaper anges ofta i Eurokodens nationella anpassningsdokument och skiljer sig mellan olika länder. I några länder använder man idag samma värde för KL-trä som för limträ och i andra länder värden som motsvarar konstruktionsvirke. I Sverige har man inte valt något specifikt värde för KL-trä. Beroende på tolkning bör man använda 1,25 eller 1,3 om KL-trä ska användas i en byggnad som ska uppföras i Sverige. Rekommendationen är 1,25 enligt tabell 3.2. Om man dimensionerar KL-trä för ett projekt i ett annat land ska man använda sig av landets valda värde enligt deras gällande nationella anpassningsdokument.

Kommande generation av Eurokoderna kommer att ge fördjupade beräkningsregler för KL-träkonstruktioner och därmed kommer materialkoefficienter och faktorer för KL-trä bli mera likartade mellan länderna. KL-trä används idag inte i miljöer med högre fuktnivåer än de som uppstår i klimatklass 1 och 2. KL-träskivor påverkas av fukt genom lokala deformationer, svällning och krympning, som kan ha en negativ påverkan på KL-träets bärförmåga samt på knutpunkter och infästningar.

I förhållande till lastvaraktighet visar provningar liknande beteende för KL-trä som för limträ och konstruktionsvirke. Därför kan man anta att modifikationsfaktorn kmod för KL-trä är densamma som för limträ och konstruktionsvirke, se tabell 3.3.

Modifikationsfaktorn för deformation, kdef, är beroende av klimatklass och antal brädskikt och påverkar egenskaperna för KL-träskivor, se tabell 3.4. Vanligtvis anges denna faktor i KL-trätillverkarens produktblad eller i tillverkarens European Technical Approval, ETA.

Tabell 3.2 Exempel på partialkoefficient γM vid dimensionering av KL-trä.

Land γM
Sverige 1,25
Norge 1,15
Österrike 1,25
Tyskland 1,3

 

Tabell 3.3 Värden på kmod vid dimensionering av KL-trä.

Klimatklass Lastvaraktighetsklass
Permanent (P) Långtid (L) Medellång (M) Korttid (S) Momentan (I)
1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
3

 

Tabell 3.4 Exempel på värden på kdef vid dimensionering av KL-trä.

Klimatklass Modifikationsfaktor, kdef
Antal skikt ≤ 7 Antal skikt > 7
1 0,85 0,8
2 1,1 1,0
3

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok