Svenskt Trä Logo

Detaljlösningar

Publicerad 2022-02-11

Utformningen av byggnadtekniska detaljer är av största vikt för träbyggnaders brandsäkerhet. Oaktsamhet avseende detaljer vid projektering och uppförande kan leda till stora konsekvenser så en brännbar stomme relativt sett är mindre förlåtande för fel än en obrännbar konstruktion. En viktig del i att projektera och bygga detaljer är system för att kontrollera och dokumentera utförande på byggarbetsplatsen.

Träkonstruktioner har i grunden ett förutsägbart brandtekniskt beteende, men konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet. För vissa detaljer och typer av träkonstruktioner finns det inte alltid en färdig typgodkänd lösning att använda sig av vilket ställer högre krav på projektören att hålla sig ajour med den senaste forskningen och brandtester för att kunna välja korrekta detaljlösningar. I detta avsnitt presenteras en del detaljlösningar men det är inte heltäckande och den snabbt växande trähusmarknaden medför att det ständigt kommer nya lösningar och produkter. Fokus i det här avsnittet läggs på:

  • Brandstopp
  • Takfötter och vind
  • Genomföringar
  • Balkonger
  • Trapphus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok