Svenskt Trä Logo

Balkong och loftgång

Publicerad 2022-02-11

Loftgångar och balkonger i trä för tillgång till flera brandceller (lägenheter) kan potentiellt utgöra en brand- och utrymningsrisk och behöver studeras särskilt vid en projektering.

Rekommenderad utformning (se Bild 1, 2 och 3):

  • Balkongplattans undersida bör bestå av ytskikt av minst klass B-s1, d0. Tät nedstickande yttre ände bör undvikas, eftersom den kan blockera rökplymen och främja brandspridning i sidled mellan brandceller.
  • Spalt mot byggnadskroppen kan skyddas med ventilerade, flexibla tätningar med erforderlig brandklass för att hindra brandspridning vid balkongplattornas skarvar mot ytterväggen.
  • Ytskikt längs yttervägg kan utföras enligt kraven på ytterväggen i sig. Det medför att brännbar beklädnad kan accepteras på väggen.
  • Golvbeklädnad utförs i lägst klass Dfl.

Balkonger och loftgångar

Bild 1. Balkonger och loftgångar. Observera att för hus med fler än två våningar och loftgång måste trapphusen avskiljas brandtekniskt i klass E15.

Bilderna 2 och 3 visar rekommenderad dimensionering och krav och är baserade på vägledning i Norge.

Balkongplatta för utrymningsvägar

Bild 2. Balkongplatta för utrymningsvägar. Brandplymen bör få fritt flöde utåt för att undvika lateral brandspridning under plattan och uppåt i byggnaden. Ingen konstruktion som blockerar brandplymen och tillräckliga brandstopp för att ventilera och dränera rekommenderas.

Konstruktion för utrymningsväg

Bild 3. Konstruktion för utrymningsväg. Golvbeklädnad av plywood ≥ 27 mm med möjlighet till trägolv över. Undersida med Euroklass B-s1, d0.

Bärande konstruktion

Loftgångar utan gemensamt bärverk får utföras i klass R 30. Loftgångar med gemensamt bärverk (pelarlösning) ska utföras i lägst klass R 60.

Loftgångar kan utföras med en fristående trästomme. För typiska spännvidder kan konstruktionsvirke med bredden 70 mm vara tillräckligt för att uppnå 30 minuters brandmotstånd, R 30. Avståndet mellan reglar bör vara minst c/c 600 mm.

För högre brandmotstånd eller ökad belastning krävs grövre dimensioner. Konstruktionsvirket kan ersättas med massivträelement. Det primära bärverket kan bestå av en pelarbalkstomme i limträ där balkarna är parallella med väggen. Det sekundära bärverket monteras i balkskor mellan limträbalkarna. Balkskorna ska uppfylla minst R 30. För högre brandklass krävs ytterligare skydd. Ett alternativ till balkskorna är ett knutpunktsystem med infrästa plåtar och ståldorn.

Stommens bärförmåga vid brand kan beräknas enligt Eurokod 5. Vid beräkningen antas konstruktionen vara utsatt för standardbrand (inifrån) vilket är på säkra sidan. Även påverkan från utvändiga flammor får användas. Skivmaterial monteras med skruv enligt materialtillverkarnas anvisningar. Fibercementskivor och kalciumsilikatskivor monteras av fuktskäl med en luftspalt mot underlaget. Luftspalten kan åstadkommas med träreglar eller distanser. Fogar och skruvhuvuden i ytbelagd plywood ska tätas med elastisk fogmassa enligt tillverkarnas anvisningar.

För konstruktioner med trätrall är det viktigt att utrymmet under trallen hålls rent från skräp så att risken för brandspridning minskar. Springbredden i trallen ska väljas så liten att skräp och antändningskällor i form av till exempel cigarettfimpar inte kan falla ner mellan springorna. Konstruktionerna för loftgångar fungerar även för balkonger.

Bärförmågan hos loftgångar och balkonger kan också brandprovas enligt EN 1365-5.

Ytskikt på loftgång

Loftgångar som är utrymningsvägar måste uppfylla gällande ytskiktskrav. Vid en brand ut genom ett fönster får fasadmaterialet dels inte bidra till att sprida branden längs loftgången så att utrymningssäkerheten försämras, dels inte sprida branden mellan brandceller.

Loftgångar kan ha oskyddat bärverk av trä, men för att underlätta utrymning får inte risken för brandspridning längs loftgången öka. Avståndet mellan reglar bör därför vara minst c/c 600 mm.

Utrymning av ett loftgångshus är normalt inget problem eftersom det ofta finns två alternativa utrymningsvägar. En utrymningsväg kan vara via fönster eller dörrar på byggnadens andra sida. För att klara ytskiktskrav i utrymningsväg kan loftgångarna på undersidan förses med skivor som uppfyller ytskiktskrav. Golvbeläggningen kan bestå av trä med minst klass Dfl-s1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok