Svenskt Trä Logo

Montage av beslag och infästningar för limträ

Publicerad 2018-07-11

Det finns många olika metoder att förbinda limträelement till varandra och det är den ansvariga byggnadskonstruktören eller arkitekten som oftast väljer typ av beslag med utgångspunkt från hållfasthet och utseende.

Det finns många typer av standardplåtbeslag att använda som förband mellan limträelement, som också passar till mindre limträkonstruktioner.

Större limträkonstruktioner kräver oftast specialtillverkade beslag, som redovisas på konstruktionsritningar för varje enskilt objekt.

Förbandstypernas beständighet med avsedd livslängd ska anpassas till aktuell korrosivitetsklass. Korrosivitetsklass bestäms av den omgivande miljön i det enskilda projektet. Inomhusmiljö och ouppvärmda utrymmen motsvarar korrosivitetsklass C1 – C2.

De flesta standardbyggbeslag av stål är varmförzinkade med korrosionsskyddet Z275 enligt SS-EN 10346, vilket ger en ytskiktstjocklek av ≥ 20 μm (mymeter). Detta motsvarar kraven för klimatklass 2 enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, och som ungefär motsvarar korrosivitetsklass C2 enligt SS-EN 14592. Det finns dock för närvarande ingen korrelation mellan klimatklasser och korrosivitetsklasser. Beslagen kan dock i regel även användas i konstruktioner i klimatklass 3, då dessa ofta är skyddade för direkt exponering eller rostskyddsmålade på byggarbetsplatsen efter montaget.

Beslag av stålplåt som ska användas utomhus med direkt exponering, till exempel stolpskor, ska vara varmförzinkade med korrosionsskyddet Z350 för korrosivitetsklass C4 eller ha specialbeläggning för korrosivitetsklass C3 – C4 med dokumentation avseende beständighet med förväntad livslängd från ackrediterat certifieringsorgan.

Korrosionsskyddet Z350, som motsvarar en skikttjocklek om ≥ 50 μm, förväntas ge en beständighet på minst 20 år. Det är ansvarig byggnadskonstruktör som, i samråd med byggherren, väljer erforderligt korrosionsskydd i det enskilda projektet.

Där särskilt höga krav ställs på korrosionsskyddets beständighet bör man använda beslag av austenitiskt rostfritt stål A2 för korrosivitetsklass C4 eller austenitiskt rostfritt stål A4 för korrosivitetsklass C5.

Fästdon till aktuella beslag ska ha minst motsvarande korrosivitetsklass som beslaget. I vissa fall, till exempel om tryckimpregnerat limträ används, bör fästdon ha högre korrosivitetsklass än beslaget, se vidare avsnitt 8.1.

Det är i regel ansvarig byggnadskonstruktör som dimensionerar och föreskriver kvalitet, dimensioner, utformning, utförande och korrosivitetsklass på alla typer av stålbeslag. I det enskilda projektet ska uppgifter framgå av konstruktionshandlingarna.

Tillverkare av byggbeslag har i regel utförlig information och anvisningar om användning och dimensionering av sina produkter.

I avsnittet redovisas hantering av några stålbeslag i samband med limträmontage:

  • Standardplåtbeslag för mindre limträkonstruktioner: spikningsplåtar, balkskor och vinkelbeslag.
  • Förankring av limträpelare till grunden: pendelpelare respektive inspänd pelare.
  • Infästning mellan limträpelare och -balk med spikningsplåt.
  • Infästning mellan limträpelare och -balk med stållaskar.
  • Infästning mellan primärbalkar och sekundärbalkar av limträ med träskruvsförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok