Svenskt Trä Logo

8.2.2 Montage av balkskor av stål för limträkonstruktioner

Publicerad 2018-08-23

Det finns olika typer av balkskor och det är i princip samma förfaringssätt vid utsättning och montage som för spikningsplåt.

Här beskrivs principen för infästning av sekundär- mot primärbalk av limträ. Märk ut på primärbalken eller limträpelaren var sekundärbalken ska ansluta för att säkerställa att balkskon hamnar på rätt plats och på rätt nivå samt i rätt vinkel. Likaså att öppningen i överkant av balkskon är tillräcklig för att kunna montera limträbalken.

Detta arbetsmoment kräver stor noggrannhet – slarv medför dålig kvalitet och längre montagetid. Använd vinkelhakar och vattenpass.

Bottenplåten i en balksko har som funktion att underlätta det fortsatta montaget men det är fästdonen som överför lasten från limträbalk till limträbalk eller -pelare. Det är därför viktigt att det är god anliggning mellan limträbalkarna, att den limträbalk som monteras i balkskon är noggrant tillsågad.

Balkskor med utvändiga flikar fästs i den ena fliken mot primärbalken. Den andra fliken fästs till att börja med endast nedtill. I nästa moment monteras sekundärbalken. Därefter fästs den andra fliken slutgiltigt mot primärbalken. Detta förfaringssätt ger en tätare anslutning av balkskon till sekundärbalken.

Balkskor med inåtvända flikar måste fästas till fullo mot primärbalk eller limträpelare innan sekundärbalken monteras. Detta gör att man måste vara extra noggrann med att montera balkskon så att flikarna ansluter till sekundärbalken på rätt sätt. Det är omöjligt att senare ändra balkskons läge på primärbalken eller limträpelaren utan att demontera sekundärbalken. Infästning med balksko med inåtvända flikar kräver följaktligen extra noggrannhet, men ger ett renare utseende.

Observera att balksko med inåtvända flikar bygger cirka 7 mm, 3 mm plåt + 4 mm ankarspikhuvud, vilket gör att sekundärbalken måste vara 7 mm kortare jämfört med en sekundärbalk som ska monteras i en balksko med utvändiga flikar.

Exempel på balksko med utvändiga flikar.
Figur 8.10 Exempel på balksko med utvändiga flikar.

Exempel på balksko med inåtvända flikar.
Figur 8.11 Exempel på balksko med inåtvända flikar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok