Svenskt Trä Logo

Förband och anslutningsdetaljer

Publicerad 2017-07-07

Förbanden och deras utformning har ofta stor betydelse för konstruktionens egenskaper. Förbanden påverkar dess bärförmåga, stabilitet och egenskaper kopplade till brand och akustik.

Utformningen av förbanden styr även ibland vilket typ av brott som kan uppkomma. Genom att dimensionera och utforma förbanden på rätt sätt, kan man utforma konstruktionen så att man undviker att brott inträffar utan förvarning. Detta kan åstadkommas om förbanden dimensioneras så att slutligt brott föregås av stora och synliga deformationer förorsakade av flytning i de ståldelar som ingår i förbanden, ett så kallat duktilt uppförande.

I de allra flesta förband i konstruktioner av KL-trä används träskruvar eller plåtbeslag tillsammans med ankarspik eller ankarskruv. Marknaden erbjuder idag en mångfald av olika långa självborrande träskruvar som direkt kan användas till lastöverförande skarvar. Det finns även ett stort utbud av standardplåtbeslag för olika ändamål.

Vid dimensionering av träkonstruktioner krävs att projektören beaktar ett antal faktorer. Sådana faktorer är lastens varaktighet, klimatklass och lastens riktning i förhållande till fibrerna. Lastriktningen är extra viktig då KL-trä är uppbyggt av flera brädskikt i olika riktningar. Vid dimensionering av träförband är det också ytterst viktigt att konstruktören är förtrogen med materialets ortotropi och dess hygroskopiska egenskaper.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok