Svenskt Trä Logo

Grundläggning

I dag finns teknik för att bebygga i stort sett all slags mark.

Markförhållanden, bärighet med mera varierar beroende på om det är markområden med berg, morän, grusåsar, ler- eller sandjordar.

Markens beskaffenhet och framför allt lutningen runt byggnaden är också av betydelse för att man inte ska få problem med att regn- och smältvatten tar sig in i huset. Byggnader grundläggs olika djupt beroende på var jordlagrens bärighet är tillräcklig samt på risken för tjällyftning.

Trähus kräver inte lika omfattande grundläggning som tyngre hus. Det finns flera olika grundläggningsmetoder som är lämpliga för olika typer av byggnader, markförhållanden eller andra förutsättningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok