Svenskt Trä Logo

Grundplintar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-04-06

Grundplintar används för grundläggning av till exempel träpelare i hallbyggnader samt trästolpar till altaner eller tak över entréer och uterum.

Plintfundament utgör upplag för en träkonstruktion. Upplaget kan ligga helt oskyddat utomhus, nära mark och ofta med ändträ som kontaktyta, eller skyddat under tak.

Bärande system och material

Plintar för pelare eller stolpar tar i första hand upp vertikala krafter men ibland även horisontella krafter och rotationskrafter. Olika infästningar förekommer beroende på typen av verkande krafter. Statiskt sett skiljer man mellan ledad infästning och momentstyv infästning. Plintarna överför punktvis laster från konstruktionen till undergrunden. De kan vila direkt på berg, på utbredda grundplattor eller på pålar.

Grundplintar gjuts vanligen på plats av armerad betong. I undantagsfall förekommer förtillverkade betongelement. Formsättning av mindre plintar för lättare träkonstruktioner sker ofta med gjutrör av papp eller betong.
Virke till bärande träkonstruktioner utomhus och i markkontakt bör vara impregnerat i träskyddsklass NTR A. Övrigt virke utomhus, till exempel trall, bör vara impregnerad i träskyddsklass NTR AB.

Arbetsutförande

Pelare av trä fästs i plint med beslag av varmförzinkat stål. Beslag kan gjutas in eller fästas i efterhand i ursparade eller borrade hål. Infästningen kan då ske med fästbruk eller expanderande fästdon.

Grundplintar. Exempel på infästning av limträpelare inomhus
Bild 1. Exempel på infästning av limträpelare inomhus.

Fuktskydd

Trävirke som kommer i kontakt med betong, murverk eller annat fuktsugande material ska avskiljas med en fuktspärr, till exempel grundisoleringspapp eller motsvarande. Ändträ som är nedåtvänt bör grundas med en penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt.

För utomhuskonstruktioner bör avståndet mellan ändträ och betong vara minst 50 mm, helst 100 mm, så att ändträet är åtkomligt för underhåll. Plintar ska vara så utformade att regnstänk och smältande snö inte ger onödigt stor fuktbelastning. Marken närmast plintarna bör vara dränerande.

Grundplintar. Infästning av stolpe utomhus.
Bild 2. Infästning av stolpe utomhus.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok