Svenskt Trä Logo

Grundplint med pelarfot

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

3D-ritning

Förklaring

  1. Pelare av limträ eller konstruktionsvirke.
  2. Infästning med plattstål.
  3. Fästdon av genomgående skruv med mutter och bricka.
  4. Fuktspärr.
  5. Plint av betong.

Råd och anvisningar

Pelare av limträ uppfyller olika brandtekniska klasser utifrån minsta tvärsnittsmått. Pelarfotdetaljen kan ges motsvarande brandteknisk klass genom att infästningsbeslaget brandskyddas genom olika åtgärder.
Dimensioner på pelare, infästningsbeslag och fästdon bestäms genom dimensionering. Betongkvalitet minst C20/25. Infästningsbeslag och fästdon ska vara av varmförzinkat stål. Pelarände som ansluter mot grundplint fuktskyddas med till exempel en 4,8 mm tjock oljehärdad träfiberskiva. Fog mellan träfiberskiva och limträ tätas med fogmassa eller vattenfast lim.

Vid konstruktioner utomhus eller där fritt vatten förekommer regelbundet, till exempel i simhallar, bör sockelhöjden vara ≥ 200 mm. I sådana fall rekommenderas dessutom ändträbehandling med penetrerande grundolja.

Grundläggning med grundplintar innebär att lasten från byggnaden, via pelare, stolpar eller grundbalkar, förs ned till grunden i enstaka punkter. Mötet mellan bottenbjälklag och grund behandlas under Öppen plintgrund, Uteluftsventilerad krypgrund, Inneluftsventilerad krypgrund respektive Källargrund.

Typdetaljer

En pelare kan ges fast eller ledad infästning. Detaljer till olika typer av infästningar av limträpelare tillhandahålls av limträtillverkare. Mer om detta finns även i Limträhandbok Del 1-4.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok