Svenskt Trä Logo

Uteluftsventilerad krypgrund - yttervägg och bottenbjälklag av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

3D-ritning

Förklaring

 1. Grundbalk av betongelement, alternativt grundmur av betong eller lättbetongblock.
 2. Syll av konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45.
 3. Bjälklag av konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 600 mellan bjälkar.
 4. Bjälklagsisolering.
 5. Värmeisolerad blindbotten.
 6. Ventiler, sammanlagd area enligt BBR.
 7. Ångspärr av åldersbeständig markplastfilm.
 8. Dränering enligt BBR.
 9. Syllisolering, till exempel grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande.
 10. Rashinder av fibercementskiva. Rashinder bör inte utföras med TRP-plåt på grund av att åldersbeständigheten är kortare än funktionskravet.
 11. Utvändig värmeisolering av yttervägg och syll.
 12. Värmeisolering ovanpå plastfilmen.
 13. Dränerande och kapillärbrytande skikt.

Råd och anvisningar

Bottenbjälklag av trä kan utföras i olika brandtekniska klasser.
Konstruktionsvirke som vetter mot kryputrymmet kan vara impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Övrigt trämaterial, till exempel träbaserade skivor, bör vara fungicidbehandlat. Syllen fuktskyddas från grundmuren med till exempel grundisoleringspapp.
För att förbättra klimatet för syllen bör man värmeisolera den mot kryputrymmet.

Bjälklaget kan skyddas mot mikrobiell påväxt genom värmeisolering av undersidan. Detta gäller såväl bjälkar som blindbotten.
Kravet på skydd mot genomtrampning under byggskedet måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Golvbjälkar över flera fack skarvas omlott eller med hjälp av skarvlaskar. Omlottskarvar kan användas enbart i samband med spontade trägolv (eftersom de inte passar för infästning av golvskivor).
Marken i grunden ska vara fri från organiskt material och planerad så att eventuellt inträngande vatten kan avledas.
Avdunstningen av fukt från marken kan minskas genom att marken täcks med åldersbeständig plastfilm och värmeisolering. Den åldersbeständiga plastfilmen ska läggas så att eventuellt ytvatten kan avledas.
Marken kan värmeisoleras med till exempel lös lättklinker, skivor av mineralull eller cellplast. Tjockleken på värmeisoleringen påverkar grundläggningsdjupet med hänsyn till tjäle.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för uteluftsventilerade krypgrunder med yttervägg och bottenbjälklag av trä.

För övriga material som ingår i en uteluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok