Svenskt Trä Logo

Utformning av limträdetaljer

Publicerad 2017-01-16

Limträkonstruktioner, liksom andra byggnadsmaterial, har och kan utsättas för både lokala brott och totala haverier om de utformas felaktigt.

Orsakerna till dessa varierar, som redan tidigare diskuterats i de föregående kapitlen:

De ovan nämnda orsakerna diskuteras inte ytterligare i detta avsnitt. Syftet med detta avsnitt är att behandla detaljutformning för limträkonstruktioner så att risk för brott istället kan minimeras. Endast sådana detaljer som inte behandlats i de föregående avsnitten presenteras. En korrekt detaljutformning är viktig för alla träkonstruktioners bärförmåga, beständighet och brukbarhet. Eftersom limträ möjliggör för stora tvärsnittsdimensioner och långa spännvidder är korrekt detaljutformning särskilt viktigt i limträkonstruktioner.

De fundamentala principerna som gäller vid utformning av träkonstruktioners detaljer kan indelas i tre huvudkategorier:

  • Att möjliggöra en effektiv kraftöverföring och att undvika (eller åtminstone minimera) dragning vinkelrätt mot fiberriktningen.
  • Att möjliggöra dimensionsförändringar som förorsakas av de fuktvariationer som konstruktionselement av trä utsätts för och vilka annars kan leda till dragning vinkelrätt mot fiberriktningen.
  • Konstruktivt träskydd för att förhindra röta.

De följande sidorna innehåller illustrationer på de olika detaljerna. Dessa exempel visar allmänna fel i detaljer tillsammans med motsvarande korrekt utförda detaljer. En beskrivning av möjliga brott som kan uppstå på grund av inkorrekt detaljutformning ges även. Notera att presenterade detaljer visar på ett generellt utförande och de är inte fullständigt kompletta.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok