Svenskt Trä Logo

15.3.3 Beklädnad av bärande konstruktionsdelar

Publicerad 2017-01-19

Utsatta trädelar skyddas ofta med utvändiga panelbrädor, som har tjocklek mellan 22 – 34 mm och bredd 145 – 195 mm. För att undvika att panelbrädorna vrider sig för mycket bör man välja förhållandet mellan bredden och tjockleken till maximalt 8.

Panelbrädorna kan monteras liggande eller stående; i vardera fallet är det viktigt att man säkerställer tillräcklig ventilation mellan panelbrädorna och den konstruktionsdel som ska skyddas.

Tillräcklig ventilation fås om panelbrädorna slås mot bakomliggande spikläkt. Ofta placeras underslagen som visas i figur 15.12. Om spikläkten monteras som i figur 15.12 a) blir ventilationen inte tillräcklig. Spikläkten enligt figur 15.12 b) tillåter något bättre ventilation. Den bästa lösningen visas i figur 15.12 c) där bakomliggande spikläkt slås både vågrätt och lodrätt, vilket ger tillräcklig ventilation.

Observera att limträets ändytor alltid ska skyddas ordentligt, till exempel med plåtinklädnad eller panelbrädor som fästs i underslagen så att tillräcklig ventilation garanteras.


Figur 15.12
Skydd för bärande konstruktionsdelar.
a) Med längsgående bakomliggande spikläkt; tillåter inte ordentlig ventilation.
b) Med längsgående bakomliggande spikläkt som inte är kontinuerliga; viss, men begränsad ventilation.
c) Med både längsgående och vertikala bakomliggande spikläkt; ger fullgod ventilation. Observera att skyddet av limträbalkens ändträyta inte visas här.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok