Svenskt Trä Logo

Inneluftsventilerad krypgrund - ytterväggar och bottenbjälklag av trä

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-24

3D-ritning

Förklaring

 1. Grundmur av betong eller lättbetongblock, alternativt grundbalkar av betongelement.
 2. Syll av konstruktionsvirke med 45 tjocklek.
 3. Bjälklag av konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 600 mellan bjälkar.
 4. Grundbalkar av trä eller betongelement.
 5. Stos för inkommande ledningar.
 6. Ångspärr av åldersbeständig plastfilm.
 7. Värmeisolering av marken och grundmurens insida.
 8. Värmeisolering av grundmurens utsida.
 9. Grundsula av armerad betong.
 10. Dräneringsrör.
 11. Utvändig
  värmeisolering av syll och yttervägg.
 12. Syllisolering under syll av grundisoleringspapp YEP 2500 eller motsvarande.
 13. 20 cementputs eller fibercementskiva förankrad i grundmur med rostfria infästningar.
 14. Dränerande och kapillärbrytande skikt.

Råd och anvisningar

Bottenbjälklaget kan utföras i olika brandtekniska klasser och avskiljs från grundmur med syllisolering. Syllar av konstruktionsvirke.

Marken i grunden värmeisoleras med minst 100 mm tjocka, hårda skivor av cellplast eller mineralull. Åldersbeständig plastfilm skarvas lufttätt. Bästa täthet erhålls genom svetsning, speciella skarvband eller tätmassa. Plastfilmen ansluts lufttätt till ytterväggens ångspärr/ångbroms.

Grunden utformas med tanke på att luften ska kunna cirkulera i hela utrymmet. God spridning kan erhållas med hjälp av ett fördelande kanalsystem.

Bjälklaget fullisoleras längs kanter, cirka 600 mm från yttervägg och förses i övrigt med cirka 50 mm tjock komfortisolering.
Kravet på skydd mot genomtrampning vid arbete på bjälklaget måste beaktas och kan uppfyllas på olika sätt.

Typdetaljer

En träbyggnadsteknisk typdetalj för inneluftsventilerade krypgrunder med ytterväggar och bottenbjälklag av trä redovisas separat. För andra träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för uteluftsventilerade krypgrunder.

För övriga material som ingår i en inneluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok