Svenskt Trä Logo

Träskyddsklasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-01-27

Ett effektivt skydd mot röta är impregnering med träskyddsmedel. Med impregnerat trä avses trä som behandlats i en industriell process och där man fått en djup inträngning och hög upptagning av träskyddsmedlet i virket.

Man brukar tala om tryckimpregnerat och vakuumimpregnerat trä, beroende på vilken process som använts. Vid tryckimpregnering används vanligen vattenlösliga träskyddsmedel, ofta innehållande koppar som ger virket en karakteristisk grön färg. Vid en vakuumimpregnering används i regel ofärgade, lösningsmedelsburna träskyddsmedel.

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har utarbetat en branschstandard, NTR Dokument nr 1:2011, baserad på SS-EN 351-1 och SS-EN 599. Denna standard omfattar klassindelning och krav på impregnerat trä i träskyddsklasserna NTR M, NTR A, NTR AB och NTR B.

Träskyddsklasserna NTR M, NTR A, NTR AB och NTR B är i första hand avsedda att tillämpas för furu. Träskyddsklasser och användningsområden framgår av tabellen. Virke som är impregnerat enligt NTR Dokument nr 1:2011 och som underkastas regelbunden kontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, får märkas med aktuell klass.

 

Träskyddsklass Användning Märkning
NTR A

Trä av furu i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att det inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut

 • Stolpar.
 • Stängselstolpar.
 • Broar.
 • Trädgårdstimmer.
 • Utvändiga trappor.
 • Balkonger.
 • Tralläkt direkt på mark.
 • Sötvattensanläggningar (bryggor med mera).
 • Syllar.
 • Regelkonstruktion under tralläkt.
 • Lekplatsutrustning och motionsredskap.

Träskyddsklass NTR A

Märkning på ändträ: vit

NTR AB

Trä av furu ovan mark

 • Staket och plank.
 • Spaljéer och pergolor.
 • Fasadvirka.
 • Vindskivor och vattbrädor.
 • Takläkt.
 • Trall ovan mark.
 • Lekplatsutrustning och motionsredskap.

Träskyddsklasser

Märkning på ändträ: gul

NTR B

Trä av furu ovan mark, färdiga snickerier

 • Fönster och dörrar.

Träskyddsklasser

Märkning på ändträ: röd

NTR Gran

Trä av gran till beklädnad

 • Utvändiga panelbrädor.
 • Vindskivor och vattbrädor.
 • Strö- och bärläkt.
 • Spisläkt.

Träskyddsklasser

Märkning på ändträ: orange

NTR GW

Trä av gran till fönster

 • Fönsterkomponenter.

Träskyddsklasser

Märkning på ändträ: brun

Tabell 1. Impregnerat trä. Träskyddsklass enligt NTR Document nr 1:2011.

För impregnerat trä gäller att:

 • om virke impregnerats med fixerande salter, ska fixeringen vara slutförd innan virket lämnar impregneringsanläggningen 
 • det finns vissa begränsningar i användningen av virke impregnerat med vissa träskyddsmedel 
 • information om det impregnerade virket måste medfölja i alla försäljningsled.

Detta är enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2.

Begränsningar i användningen omfattar:

 • krombaserade medel. Dessa får endast användas i mark- eller vattenkontakt, i marin miljö och i säkerhetsanordningar. De får endast användas i yrkesmässigt bruk under speciella förhållanden.
 • kreosotimpregnerat trä för yrkesmässig användning.

Impregnering ger skydd mot rötsvampar men är inte lika effektiv mot blånad och mögel. Impregnerade träytor exponerade för fukt kan angripas av dessa missfärgande svampar. Detta kan motverkas genom regelbunden ytbehandling med ett träskyddsmedel eller en olja med lämpliga fungicider (svampdödande kemikalier).

Det impregnerade virket ska liksom oimpregnerat virke vara torrt vid inbyggnad. Fuktkvoten ska vara lägre än 20 %. Om fuktigt, impregnerat virke byggs in i en konstruktion ökar risken för angrepp av missfärgande svampar och lukt. Utrangerat virke, kapbitar och annat spill av impregnerat trä ska omhändertas enligt kommunens anvisningar och får under särskilda omständigheter brännas. Impregnerat trä innehållande metallsalter kan eldas i godkända förbränningsanläggningar där askan omhändertas och slutligen deponeras.

Mer information om begränsningar i användningen av kreosotimpregnerat trä för yrkesmässig användning finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok