Öppen plintgrund

Publicerad 2003-09-01

I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor.

Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget.

Plintar är normalt 1-2 m långa, men kan ibland vara upp till 5 m. Trots god ventilation i plintgrunden finns ändå risk för påväxt av mögel. Sådan påväxt kan leda till elak lukt men behöver inte göra det.

Normalt ställs inte några brandskyddstekniska krav på bottenbjälklag över öppna plintgrunder. När det gäller skydd mot markradon har plintgrunden med sin öppna konstruktion möjlighet att ventilera bort eventuell radon som kan tränga upp ur marken. Bottenbjälklaget bör utformas med god lufttäthet.

Bärande system och material

Plintarna, som överför laster från byggnaden punktvis till undergrunden, kan stå direkt på berg, på utbredda grundplattor eller på pålar.

Bjälklaget läggs på bärlinor eller grundbalkar, vilka i sin tur är upplagda på plintarna. Bärlinor utförs av konstruktionsvirke. Grundbalkar utförs av limträ eller förtillverkad betong.

Virkesdimensioner bestäms bland annat av plintarnas inbördes avstånd och av aktuella laster. Kontinuerliga balkar ger mindre deformationer än fritt upplagda tvåstödsbalkar. Till fritidshus utförs bärlinor ofta av 45x220 mm konstruktionsvirke, två i bredd med förskjutna skarvar, kraftigt ihopspikade.

Dimensionen hos bärlinor och inbördes avstånd mellan plintar bestäms genom dimensionering. För överslag kan värdena i tabellerna över 1-planshus, 1½-planshus och 2-planshus användas.

Öppen plintgrund
Bild 1. Exempel på bärlina av dubbla virkesstycken.

Arbetsutförande

Plintar av armerad betong gjuts vanligen på byggarbetsplatsen. Gjutningen av mindre plintar sker i regel i formar av till exempel rör, som ibland lämnas kvar. Papprör ska avlägsnas eftersom de annars utgör en risk för mögelbildning. Större plintar formsätts med hjälp av formvirke eller plywood. Även formvirket ska tas bort. Bärlina av konstruktionsvirke kan utföras av dubbla virkesstycken med förskjutna skarvar och sammanspikade till en samverkande enhet. Grundbalkar av limträ eller förtillverkad betong skarvas över plint.

Bärlina förankras med hjälp av beslag eller plattstål, i enklare fall med hjälp av bandstål. Infästningen i plintar kan göras i samband med gjutningen eller senare i ursparade eller borrade hål. Om infästning utförs i efterhand används fästcement eller expanderskruv.

Öppen plintgrund
Bild 2. Exempel på utformning av grundkonstruktion med bjälklag på plintar.

Fuktskydd

Dagvatten ska hindras att rinna under huset. Marken i en öppen plintgrund bör därför ligga på högre nivå än omgivande mark. Det är också viktigt att avvattning från tak utförs så att vattnet inte skadar byggnaden och att omkringliggande mark planeras med fall från byggnaden. Markytan under huset kan behöva särskild dränering.

Fuktförhållandena i en öppen plintgrund överensstämmer i stort med uteluftens. Det förutsätts då att vatten inte blir stående i gropar under byggnaden.

Om en öppen plintgrund byggs måste man säkra tillräcklig luftomsättning, i synnerhet sommartid.

Värmeisolering och lufttäthet

Bottenbjälklaget över en öppen plintgrund ingår i byggnadens klimatskal och ska därför i likhet med övriga klimatskiljande delar uppfylla ställda krav med avseende på värmeisolering och lufttäthet.

Speciell utformning och omsorg fordras i arbetsutförandet om kravet på högsta tillåtna luftläckning ska uppfyllas. Ett särskilt lufttätt skikt, som också kan vara ångtätt, fordras på bottenbjälklagets varma sida (översidan). Ytterväggars anslutning mot bottenbjälklaget är en känslig detalj, som måste utformas så att den går att utföra lufttät i praktiken.

Grundläggningsdjupet i tjälfarlig mark kan reduceras om marken kring plintarna värmeisoleras. Mineralull, cellplast, lättklinker eller torv kan användas med tjocklek mellan 100 och 200 mm. En noggrannare beräkning kan göras med datorstöd.

Underhåll

En plintkonstruktion behöver i regel inte underhållas men bör hållas under uppsikt. Vid minsta tecken på mögel eller liknande bör man ta reda på orsaken, åtgärda den och motverka uppkomst av nya angrepp, till exempel genom fungicidbehandling.

Man bör noga och regelbundet se över allt trä och se till att det hålls torrt för att undvika mögel. Man bör inte använda grunden som lagringsplats.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan