Svenskt Trä Logo

Trappor i utrymningsvägar

Publicerad 2022-02-11

Trappor i utrymningsvägar ska uppfylla brandkrav för både bärande konstruktion och ytskikt så som vägg-, tak- och golvbeklädnad.

Bärande träkonstruktion kan användas. Ytskiktskraven för vägg och tak kan uppfyllas med till exempel brandskyddat trä eller med beklädnadsskivor. Trägolv kan oftast användas.

Bärande konstruktion

Trappor i utrymningsvägar kan utföras i trä och uppfylla krav på bärförmåga i till exempel minst 30 minuter, R 30. Kravet på bärförmåga beror på byggnadens brandtekniska byggnadsklass och avser restbärförmåga efter brand och ska bland annat säkerställa räddningstjänstens tillgång till byggnaden. Brandkravet kan uppfyllas genom att klä in både vangstyckenas sidor och stegens undersida. Skivbeklädnaden ska dimensioneras så att trappa och trapplan bibehåller sin bärförmåga i minst 30 minuter. En lämplig beklädnad bör skydda från förkolning under den föreskrivna tiden, till exempel en klass K230-beklädnad. Denna klass kan uppnås både med träbaserade skivor och gipsskivor, se avsnitt K-klasser.

Dimensionerande laster

Trappors bärförmåga vid brand kan dimensioneras enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-2, genom användning av laster i Eurokod 1, SS-EN 1991-1-2. Karakteristiska värden för dimensionerande laster ges i Tabell 6.2 i den svenska nationella bilagan till SS-EN 1991-1-1. Lasten är en jämnt fördelad last qk och en koncentrerad last, Qk. Lasten qk används för beräkning av den övergripande lasteffekten, till exempel för dimensionering av vangstyckenas sidor och av förband, lasten Qk används för verifiering av den lokala bärförmågan, till exempel för trappstegen. För trappor i bostadshus ska lasten vara qk = 2,0 kN/m2 och Qk = 2 kN. Lastkombinationerna som ska användas vid brandteknisk dimensionering bestäms enligt SS-EN 1990:2002 som:

\(\sum_{\text{j} \leq 1}G_\text{kj}"+"P"+"A_\text{d}"+" \psi_\text{1,1}Q_\text{k,1}"+"\sum_\text{i>1} \psi_\text{2,i}Q_\text{k,i}\)

P är representativt värde på spännkraft och Ad är dimensionerande värde för olyckslast. Vid dimensionering av trappor i brandfallet är P = Ad = 0. Det representativa värdet för den variabla lasten Q1 ska, enligt den svenska nationella bilagan, antas som det frekventa värdet ψ1,1Q1. I Sverige används för trappor i bostäder ψ1 = 0,5 för den största variabla lasten Q1. För övriga variabla laster gäller ψ2 = 0,3.

Trappor som utgör enda utrymningsvägen (Tr1 och Tr2-trappor) ska dimensioneras för olyckslast. För dörrar till trapphuset samt glaspartier om maximalt 10 procent av trapphusets omslutande väggar på respektive våningsplan ställs inget krav på bärförmåga.

Väggar, trapplopp och vilplan i sådana trapphus ska dimensioneras för minst följande laster:

  • Väggar: 4 kN/m2 i byggnader med högst 8 våningsplan.
  • Trapplopp och vilplan: 8 kN/m2 i byggnader med högst 8 våningsplan.
  • Väggar: 6 kN/m2 i byggnader med mer än 8 våningsplan.
  • Trapplopp och vilplan: 12 kN/m2 i byggnader med mer än 8 våningsplan.

Lasterna antas verka vinkelrätt mot trapplopp och vilplan (dels på ovansidan, dels på undersidan) samt vinkelrätt mot trapphusets väggar (dels på insidan, dels på utsidan).

Det finns två olika fall för beräkning av en trappas bärförmåga vid brand:

  1. Direkt efter brand, när trappan fortfarande har förhöjd temperatur och träets hållfasthet har minskat. Det finns inga beräkningsmodeller för avsvalningsfasen men bärförmågan kan beräknas med hjälp av resttvärsnitten enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2). Det icke lastupptagande skiktet, d0, bör beaktas.
  2. När trappan har svalnat och träet har återfått sin hållfasthet i det oförkolade tvärsnittet. I detta fall kan bärförmågan beräknas vid normal temperatur och med det kvarvarande resttvärsnittet.


Ytskikt i utrymningsväg

Trappan utgör ofta utrymningsväg, vilket innebär att vägg- och takytor ska uppfylla brandkraven, vanligtvis klass B-s1, d0. Detta krav kan uppnås med hjälp av gipsskivor och brandskyddat trä. För mindre ytor kan undantag accepteras. Exempel på detta kan vara vangstyckenas sidor, balustrader, trappräcken och dörrytor.

Trappans undersida måste uppfylla samma brandtekniska krav som vägg- och takytorna. Golvet på trappor och avsats måste uppfylla samma brandtekniska krav som golv i utrymningsvägar och kan vara gjort av massivt trä.

Trappor i utrymningsvägar kan sprida brand och rök

Bild 1. Trappor i utrymningsvägar kan sprida brand och rök.

Trappsteg, ytskikt och bärförmåga

Bild 2. Trappsteg. Exempel på krav på ytskikt och bärförmåga vid brand.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok