Svenskt Trä Logo

Genomföringar

Publicerad 2022-02-11

Genomföringar bör minimeras i antal samt noga planeras och projekteras då de kan leda till brandspridning. Det gäller för alla typer av byggnader men är extra viktigt för träbyggnader då de är mindre förlåtande vid fel. Det rekommenderas att samtliga typgenomföringar i träkonstruktioner detaljritas. Genomföringar får aldrig försämra byggnadsdelens brandmotstånd.

Tätningsmassor

Tätningsmassor finns för tätning av öppningar och fogar runt genomföringar av elkablar och rör och genom brandcellsskiljande element som väggar och golv. Majoriteten är certifierade endast för obrännbara konstruktioner, men många av dessa produkter bedöms kunna användas även för träkonstruktioner. Detta utgör dock analytisk dimensionering och behöver motiveras/verifieras. Det finns testade produkter även för träkonstruktioner som bör användas i första hand.

Tätningssystem

Godkända tätningssystem för genomföring av kabelbuntar, rör och ventilationskanaler i obrännbara konstruktioner kan ibland användas även för träkonstruktioner. Detta utgör dock analytisk dimensionering och behöver motiveras/verifieras.
Många system har provats i massivträkonstruktioner. Resultaten överensstämmer väl med tidigare provningar i obrännbara konstruktioner.

Genomföringar testas enligt testserien SS-EN 1366.

Exempel på genomföringar

1 = Beklädnad
2 = Skyddsskiva
3 = Tätning
4 = Träregel < 40 mm
5 = Skyddsskiva < 50 mm
a) = Träregelstomme
b) = Massiv trästomme.

Bild 1. Exempel på genomföringar.

Ventilationskanaler

Ventilationssystem kan sprida brand i alla typer av byggnader. I flervånings bostadshus förhindras brandgasspridning genom att: varje lägenhet har separat ventilation, respektive brandcell förses med brandspjäll eller med hjälp av fläkt i drift vid brand.

För att förhindra brandspridning mellan brandceller behöver ventilationskanaler brandisoleras alternativt placeras i brandklassade schakt. Som alternativ kan brand-/brandgasspjäll användas. Genomföringar i en brännbar konstruktion behöver särskilt beaktas. I ventilationsschakt får inte brännbart material användas. Det medför att brännbara byggnadsdelar behöver kläs in med obrännbart material. Vidare medför det att brännbara rör och kablar behöver avskiljas från ventilationskanaler i lägst klass EI 15.

En genomföring i brännbar komnstruktion behöver normalt drevas med stenull (mellan kanal och träkonstruktion) och brandfogas på båda sidor för att erhålla en tillräcklig brandklass.

Rörgenomföringar

Plaströrsgenomföringar i en brännbar konstruktion bör förses med brandmanschett eller motsvarande samt brandfog mellan rör och träkonstruktion.

Plaströr av PVC kan under vissa omständigheter dras genom en obrännbar bjälklagsisolering utan att försämra brandmotståndet. Förutsättningen är godkänd brandmanschett och god brandtätning mellan alla delar. Rördiametern får vara högst 100 mm och cc-avståndet mellan rör minst 300 mm.

Rörgenomföringar

Bild 2. Rörgenomföringar.

Elinstallationer

Infällda eldosor i lättväggar är mest kritiska för brandmotståndet när brand inträffar på väggsidan utan eldosa. När skiva och isolering brunnit bort sker genombränning i dosan så gott som omedelbart. Det är därför viktigt att använda isolering som sitter kvar och bibehåller sin brandtekniska funktion. En svällande brandskyddsskiva i dosans botten kan vara en bra lösning.

För enkla väggar med eldosor kan EI 30 uppnås med spånskiva, för EI 60 krävs en gipsskiva typ F. I båda fallen krävs stenullsisolering. Eldosor på motsatt sida av väggen bör placeras osymmetriskt och sidoförskjutna så att avståndet mellan eldosorna är minst 150 mm.

För dubbla lägenhetsskiljande och bärande väggar finns i allmänhet inget behov att förstärka väggkonstruktioner som har infällda eldosor. Andra krav till exempel ljudisolering ställer högre krav på väggens konstruktion. Följande elinstallationer medför inte någon nämnvärd försvagning av brandmotståndet:

  • Elrör inuti väggen
  • Genomföring av enstaka elrör genom vägg eller bjälklag om mindre än 0,5 mm springor
  • Elcentral utanpå vägg.

Rekommendationer nedan baserade på brandprovning av genomföringar med tätningsmassa i träkonstruktioner:

  • Fogar måste vara helt fyllda genom elementets tjocklek
  • Utrymme mellan kabel och skyddsrör ska tätas
  • För mer än fem buntade kablar ska särskilda system användas
  • För röktäta förband och fogar bör permanent elastisk tätningsmassa användas
  • Träkomponentens densitet ska vara ≥ 400 kg/m3.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok