Svenskt Trä Logo

Typer av sågverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-04

I Sverige finns för närvarande cirka 140 sågverk som producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

Olika typer av sönderdelningsmetoder används vid sågverken. Bland småsågarna dominerar cirkelsågen, medan reducerbandsågar och reducerklingsågar är vanligast i större sågverk. Vid reducering fräser man bort de cirkelsegment som ligger utanför den rektangel som sedan delas upp i plank och bräder med band- eller cirkelsågar. I profileringssågarna fräses en profil ut i stamtvärsnittet, varefter cirkelsågar delar upp profilen i plank och bräder med olika tvärsnitts­ mått. Profileringssågar är på stark frammarsch medan äldre sågverks­metoder blir mer ovanligt.

När stocken kommer in i såghuset går den först genom blocksågen, ifall sågverket är ett cirkelsågverk, bandsågverk eller ramsågverk. Efter blocksågen vrids blocket och läggs på den ena av de två parallella flatsidorna. Därefter matas blocket in i delningssågen som kan vara endera en ramsåg, en cirkelsåg, en bandsåg, eller en del av ett profileringsverk.

I blocksågen tas två bakar och vanligtvis två sidobräder ut ur stocken. Bakarna går till flisning medan sidobräderna kantas. Är sågverket i stället ett planreducerverk eller ett profileringsverk fräses bakarna direkt till flis.

I en ramsåg arbetar fram- och återgående raka sågblad som sitter sträckta i en ram. I en cirkelsåg arbetar flera roterande klingor monterade på samma axel och i en bandsåg arbetar flera sågblad intill varandra.

I ett profileringsverk fräses en profil ut ur stamtvärsnittet. Profilen delas upp med hjälp av små klingor som sitter på två axlar på så sätt att två klingor alltid går mot varandra. Halvvägs genom profileringsverket vrids blocket nittio grader så att det profilerade blocket kan delas upp i brädor och plank.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok