Svenskt Trä Logo

5.5 Ljud

Publicerad 2017-07-07

För att ljudegenskaper ska uppfylla de krav som ställs är det viktigt att materialval och montage utförs på rätt sätt.

Undertak används för att förbättra ljudisoleringen mellan olika delar i en byggnad men även för att dölja installationer för el, ventilation, vatten och sanitetsledningar. Genom att komplettera bjälklagsplattan med gipsskivor, undertak och/eller övergolv kan olika ljudkrav uppfyllas.

Komplettering med övergolv kan utföras med regelkonstruktioner och golvskivor alternativt med övergolv av betong. Uppbyggnaden beror på vilka krav som ska uppfyllas. Generellt fås en något lägre bygghöjd med betongalternativet medan bjälklagets vikt blir högre. Båda alternativen kan användas till bostadsbjälklag respektive bjälklag i kontorsbyggnader. Vilket alternativ som bör väljas är objektsberoende och valet kan göras genom att väga alternativens för- och nackdelar mot varandra.

Det finns många olika typer av undertak, exempelvis tunga, lätta, isolerande och/eller absorberande. Dessa kan vara stelt infästa, fjädrande upphängda eller fribärande. Fribärande undertak ger bäst ljudisolering. Med fjädrande upphängt undertak kan ljudisoleringen bli acceptabel, men sämre än för det fribärande undertaket. För bland annat kontorsmiljöer är upphängt undertak dock att föredra på grund av långa spännvidder.

I bostäder används vanligtvis tyngre, fasta, icke öppningsbara undertak. De består oftast av en eller två gipsskivor på glespanel och isolering. De kan antingen platsbyggas eller levereras som prefabricerade planelement. I bostadshus görs planelementen normalt fribärande eftersom spännvidderna är mindre och innerväggarna kan användas som upplag för kassetterna. Under montagetiden fram till dess att innerväggarna monteras, vilar planelementen på provisoriska upplag, så kallade stämp.

I kontorsmiljöer används vanligtvis lätta öppningsbara undertak som platsbyggs sedan all ledningsdragning ovan undertaket är utförd. Dessa undertak är vanligtvis endast absorberande, men även absorberande och isolerande typer förekommer. I tabell 5.4 presenteras ljudvärden för några utföranden på undertak och/eller övergolv tillsammans med plattbjälklag. L anger stegljudsnivå och D luftljudsisolering. För stegljudsnivå eftersträvas ett så lågt värde som möjligt och för luftljudsisolering eftersträvas ett så högt värde som möjligt.Angivna ljudvärden är i dB och värden inom parentes avser anpassningstermen Cl,50-2500 respektive C50-3150. Se även tabell 8.14.

Tabell 5.4 Ljudvärden för olika typer av bjälklag med KL-träplattor. I tabellen framgår även vilka ljudklasser (A–D) som kan förväntas uppnås för olika bjälklagsuppbyggnader. Värden samt klasser ska betraktas som ungefärliga och ytterligare kompletteringar kan komma att krävas för att uppnå dem. Bidrag från flanktransmission måste också beaktas.

Bjälklagstyp Material (mm) Total höjd
(mm)
Vikt
(kg/m2)
Vertikal ljudisolering (dB)
Stegljuds-
nivå, L
Luftljuds-
isolering, D
Bjälklag typ 1 Bjälklag typ 1
110 KL-träplatta
220 fasta reglar
2 × 95 isolering
34 glespanel
2 × 13 gipsskiva
390 92 63 (+7) 56 (–6)
Bostäder ljudklass 2) D
Kontor ljudklass 3) A
 
Bjälklag typ 2 Bjälklag typ 2
80 betong
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 9 MN/m3
200 KL-träplatta
310 270 52 (+5) 63 (–8)
Bostäder ljudklass 2) C C
Kontor ljudklass 3) A A
 
Bjälklag typ 3 Bjälklag typ 3
80 betong
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 9 MN/m3
200 KL-träplatta
120 pendlade undertaksreglar
80 isolering
2 × 15 brandgipsskiva,
densitet ≥ 1050 kg/m3
460 310 33 (+17) 79 (–14)
Bostäder ljudklass 2) B A
Kontor ljudklass 3) A A
 
Bjälklag typ 4 Bjälklag typ 4
80 betong
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 12 MN/m3
30 stegljudsmatta,
dynamisk styvhet ≤ 12 MN/m3
120 tvättad singel
200 KL-träplatta
2 × 15 brandgipsskiva,
densitet ≥ 1050 kg/m3
490 480 40 (+4) 75 (–7)
Bostäder ljudklass 2) A A
Kontor ljudklass 3) A A
 
Bjälklag typ Bjälklag typ 5 Bjälklag typ 5
13 golvgips, flytande
3 underlagsfoam
200 KL-träplatta
50 tung isolering,
densitet ≥ 100 kg/m3
266 130 64 1)
Bostäder ljudklass 2)
Kontor ljudklass 3) B
 
Bjälklag typ 6 Bjälklag typ 6
200 KL-träplatta
50 tung isolering,
densitet ≥ 100 kg/m3
250 106 68 1)
Bostäder ljudklass 2)
Kontor ljudklass 3)
 
Bjälklag typ 7 Bjälklag typ 7
14 parkett
3 underlagsfoam
22 golvspånskiva, flytande
12 stegljudsmatta,
dämpning 4 dB
13 golvgipsskiva, skruvad
200 KL-träplatta
50 tung isolering,
densitet ≥ 100 kg/m3
314 150 60 1)
Bostäder ljudklass 2)
Kontor ljudklass 3) B
 
Bjälklag typ 8 Bjälklag typ 8
14 parkett
3 underlagsfoam
22 golvspånskiva, flytande
20 stegljudsmatta,
dämpning 4 dB
22 golvspånskiva
95 golvreglar
95 isolering
25 sylodyn
200 KL-träplatta
401 145 54 (+6) 52 (–4)
Bostäder ljudklass 2) D D
Kontor ljudklass 3) B B
 
Bjälklag typ 9 Bjälklag typ 9
14 parkett
3 underlagsfoam
13 golvgipsskiva
22 golvspånskiva
20 stegljudsmatta
80 tvättad singel
200 KL-träplatta
352 235 44 (+6) 63 (–1)
Bostäder ljudklass 2) B A
Kontor ljudklass 3) A A
 
Bjälklag typ 10 Bjälklag typ 10
14 parkett
2 × 13 golvgipsskiva
22 golvspånskiva
Uppstolpat golvregelsystem
200 isolering
130 KL-träplatta
13 gipsskiva
413 130 56 52
Bostäder ljudklass 2) C C
Kontor ljudklass 3) B A
 
Bjälklag typ 11 Bjälklag typ 11
14 parkett
2 × 13 golvgipsskiva
22 golvspånskiva
Uppstolpat golvregelsystem
260 isolering
160 KL-träplatta
13 gipsskiva
493 145 52 56
Bostäder ljudklass 2) B B
Kontor ljudklass 3) A A

1) Värde saknas.
2) Utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden.
3) Från utrymme till utrymme för enskilt arbete eller samtal.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok