Svenskt Trä Logo

5.4 Brand

Publicerad 2017-07-07

För att uppnå den brandklass som eftersträvas är det viktigt att materialval och montage utförs på rätt sätt.

Genom att komplettera bjälklagsplattan dikt an med gipsskivor eller nedpendlat undertak och/eller övergolv kan olika brandkrav nås. Det finns ett antal olika utföranden av undertak, exempelvis tunga, lätta, isolerande och/eller absorberande. Undertaken kan vara stelt infästa, fjädrande upphängda eller fribärande. I bostäder används ofta fasta, icke öppningsbara undertak. De består vanligtvis av en eller två gipsskivor på glespanel och isolering. De kan antingen platsbyggas eller levereras prefabricerade. De har en bärande stomme som ofta är fylld med isolering och delar av installationerna kan fås förmonterade. Leveransen till byggarbetsplatsen bör ske samtidigt som bjälklagen. I bostäder görs undertaket ibland fribärande eftersom spännvidderna är mindre och innerväggarna kan användas som upplag.

Bjälklag uppbyggda med KL-träplattor med eller utan ytterligare beklädnad på undersidan och utsatta för brand förlorar sin bärförmåga vid olika tidpunkter. Bjälklagets återstående bärförmåga bestäms av återstående effektivt tvärsnitt, hef. Effektivt tvärsnitt bestäms av kolskiktets, dchar, utveckling och icke lastupptagande skikt under kolskiktet, d0.

I avsnitt KL-trä och brand presenteras underlag för beräkningar av ett flertal olika tvärsnittsuppbyggnader.

Figur 5.10
Figur 5.10 Effektivt tvärsnitt, hef, kolskikt, dchar och icke lastupptagande skikt, d0 för ett tvärsnitt påverkat av brand.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok