Svenskt Trä Logo

5.3 Svikt och vibrationer

Publicerad 2017-07-07

Dynamiska effekter som uppkommer till exempel när människor går på ett golv påverkar vår upplevelse av konstruktionens kvalitet.

Golvbjälklagets funktion påverkas av en mängd olika faktorer såsom golvbjälklagets massa, spännvidd, styvhet, lastfördelning och upplag. Bjälklag av KL-trä kan vara än mer fördelaktiga då bjälklagen till viss del kan betraktas som fyrsidigt upplagda plattor och därmed fördela de dynamiska lasterna i sidled, vilket kan dämpa de vibrationer som uppkommer.

Flervåningshus, Bergen
Flervåningshus, Bergen.

Vibrationer förorsakade av människor är ett problem som uppkommer i bruksskedet. Personer som går omkring på ett golv tolererar ofta större vibrationer än personer som sitter stilla, som läser eller skriver. Vibrationer kan upplevas av den som förorsakar dem, medan i andra fall kan det vara andra människors aktivitet som förorsakar vibrationerna. Vibrationer kan därför indelas enligt följande definitioner:

  • Golvsvikt beskriver upplevelsen av den självvållade vibrationen eller nedböjningen av golvet förorsakad av en enskild rörelse.
  • Svängningar beskriver hur en person upplever golvets vibration förorsakad av andra människor.

Golvsvikt är vanligen problem endast för lätta golvkonstruktioner och sådana som deformeras under en koncentrerad last. Sådana golv är vanliga i lätta konstruktioner med trästomme och i andra byggnader med golvbjälklag av trä. I termer av responsen för ett golvsystem omfattar golvsvikt statisk nedböjning och impulshastighetsrespons, medan störande svängningar omfattar impulshastighetsrespons och stationär vibrationsrespons.

En metod för beaktande av vibrationer är så kallad frekvensavstämning. Metoden går ut på att verifiera att konstruktionens lägsta egenfrekvens, med största energin, är högre än exciteringsfrekvensen, det vill säga att undvika att belastningen sammanfaller med responsfrekvenserna. Praktiskt görs detta bland annat genom ökning av styvhet, minskning av massa eller minskning av spännvidden. Det är vanligtvis enklare att öka konstruktionsmaterialens förhållande mellan hållfasthet och massa, än att öka förhållandet mellan styvhet och massa. Alternativt kan dämpningen i bjälklaget ökas. Det är dock oftast ett komplicerat och dyrt alternativ.

Det är också viktigt att observera att bjälklagsplattor kan överföra vibrationer mellan olika rum. Vid användning av kontinuerliga plattor överförs vibrationerna från ett rum till ett annat och detta kan upplevas som störande, även om några problem inte upplevs i det rum där vibrationerna har sitt upphov. Vibrationer från ett intilliggande rum upplevs ofta mera irriterande än om vibrationskällan är i samma rum.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok