Svenskt Trä Logo

Pelar-balksystem

Publicerad 2017-01-18

I sin enklaste och vanligaste form består stommen av fritt upplagda tvåstödsbalkar på pelare. Vid små spännvidder är jämnhöga raka balkar oftast att föredra medan det vid större spännvidder kan vara ekonomiskt motiverat att låta tvärsnittshöjden variera med krafterna i balken.

Ett exempel på detta är sadelbalken som ges störst konstruktionshöjd på mitten där det böjande momentet är störst. Oftast utformas limträbalkar med rak underkant men de kan också av estetiska eller funktionella skäl ges mer eller mindre markerad krökning. En vanlig form är då den så kallade bumerangbalken – en sadelbalk med krökt underkant.

Rak balk på pelare
Rak balk på pelare

Sadelbalk på pelare
Sadelbalk på pelare

Bumerangbalk på pelare
Bumerangbalk på pelare

Figur 42 Pelar-balksystem

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok