Svenskt Trä Logo

Limträbalkar

Publicerad 2017-01-18

Exempel på limträbalkar med rektangulärt tvärsnitt som uppfyller de brandtekniska klasserna R30 och R60 ges i tabell 21. Tabellen ger erforderliga mått om branden kan angripa från tre eller fyra sidor. Tabellvärdena gäller om ingen risk för vippning föreligger. Vid bortfall av stabiliserande element, till exempel takåsar, måste vippning beaktas vid dimensioneringen.

I brandfallet räknas med en reducerad last, se SS-EN 1995-1-2 avsnitt 2.4.2, där lasteffekten vid brand, Ed,fi, på en enskild konstruktionsdel beräknas som Ed,fi = ηfi ∙ Ed, där Ed är den dimensionerande lasteffekten vid dimensionering för normal temperatur för huvudlastkombinationen enligt gällande EKS och ηfi är reduktionsfaktorn för dimensionerande last vid brand beroende av lastkvoten Qk,1 ⁄ Gk och kombinationsfaktorn ψfi för frekvent värde för variabla laster.

För överslagsmässiga beräkningar rekommenderas ηfi = 0,6. Vid nyttig last i kategori E enligt EKS, utrymmen där lastansamling kan förväntas, inklusive kommunikationsutrymmen, är rekommenderat värde ηfi = 0,7. För lätta bjälklag kan reduktionsfaktorn ηfi vara mindre. Till exempel vid snölast i snözon 3 är rekommenderat värde ηfi = 0,3.

Det är dock enklare att beräkna det effektiva resttvärsnittet direkt enligt ovan och att jämföra bärförmågan med den givna lastpåverkan, se Projektering av limträkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok