Svenskt Trä Logo

Konstruktioner till flervåningshus

Publicerad 2017-01-18

På grund av ändrade regler för träkonstruktioner är det sedan ett antal år möjligt att i Europa bygga trähus i mer än två våningsplan. 

De nationella normerna kan vara olika. Erfarenheterna från flervånings trähus som byggts är emellertid hittills goda. Hög förtillverkningsgrad av komponenter såsom stomme, yttertak, fasad- och bjälklagselement är under stark utveckling och kan förkorta byggtiden och därmed minimera byggkostnaden.

Den bärande stommen i flervåningshus kan bestå av limträelement eller element av korslimmat trä, KL-trä. Limträelement kan vara pelare och balkar medan bjälklags- och fasadelement kan utgöras av till exempel element av korslimmat trä, KL-trä, se exempel i figur 43.

Det finns systemlösningar för flervåningshus med förtillverkade stomkomponenter av limträ i form av till exempel hushöga pelare, som bär upp golvbalkar eller bjälklagselement. Pelarna placeras med fördel inbyggda i fasad. Golvbalkarna och bjälklagselementen kan då enkelt konsolera ut från fasadliv så att burspråk, balkonger och loftgångar kan utföras på ett naturligt sätt. Stabiliteten i en limträstomme klaras med hjälp av skivmaterial eller ytelement, till exempel element av korslimmat trä, KL-trä. En trästomme möjliggör torrt bygge genom att yttertaket kan monteras direkt efter stomresningen, som går relativt snabbt. Element till bjälklag och fasader kan därefter monteras i en väderskyddad stomme. Pelare och balkar av limträ kan vara helt skilda från husets klimatskärm och avsaknaden av lastbärande väggar möjliggör hög flexibilitet i planlösningen. En limträstomme monteras med hjälp av träskruv eller genomgående skruv och stålbeslag, vilket möjliggör enkelt demontage och eventuellt återmontage på annan plats. Dessutom kan ett sådant hus anpassas till olika behov och till ändrade framtida behov.

Flervåningshus har goda brandskyddande egenskaper. Man kan överväga att komplettera det byggnadstekniska brandskyddet med ett boendesprinklersystem. Den lokala brandmyndigheten bör rådfrågas. Det finns konstruktioner som med god marginal uppfyller brand- och ljudkraven för lägenhetsskiljande väggar och bjälklag.

Trähusens låga egenvikt ger en förhållandevis enkel grundläggning. Vid smala flervåningshus måste risken för stjälpning beaktas.

Prefabricerat byggande med industriellt tillverkade komponenter är ett rationellt sätt att bygga – just in time-leveranser utan mellanlagring på byggarbetsplatsen och direktmontage ger kortare montagetid.

Exempel på konstruktion till flervåningshus 

Figur 43 Exempel på konstruktion till flervåningshus. Bjälklaget ovan med bärande balkar av limträ uppfyller kraven för lägenhetsskiljande konstruktion. Yttervägg av korslimmat trä, KL-trä, och utvändig värmeisolering. Principutförande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok