Svenskt Trä Logo

Checklista för beskrivning och beställning

Publicerad 2017-01-18

En väl utförd limträkonstruktion förutsätter en korrekt och entydig beskrivning. Vid projektering och upprättande av handlingar bör följande uppgifter anges:

 

Nr Beskrivning Datum Sign
1 Elementbeteckning för identifikation.    
2 Antal enheter. Vid olika enheter ska antal enheter för dessa specificeras, till exempel 20 st pelare med längden 5 400 mm, 10 st pelare med längden 3 200 mm och så vidare.
Observera att en treledsram eller en treledsbåge består av två element.
   
3 Typ av konstruktionselement, till exempel rak balk, pelare, sadelbalk eller referens till ritning.    
4 Nominella tvärsnittsmått ska anges, se även avsnitt Måttsättning.    
5 En limträbalk anges med breddmått b, höjdmått h och längdmått L.    
6 En limträpelare anges med breddmått b, djupmått h och höjdmått L.    
7 För balkar med olika höjdmått, till exempel sadelbalk, anges minsta höjd/största höjd. För speciella elementtyper anges mått på ritning. Bearbetning, till exempel urtag och kapning, kan utföras av tillverkaren enligt ritning, se avsnitt Måttsättning.    
8 Hållfasthetsklass enligt SS-EN 14080, till exempel GL30c.    
9 Limtyp. Tillverkningsstandard är Limtyp I.    
10 Utseendekvalitet. Lagerstandard i Sverige är Renhyvlade, ej lagade ytor som betecknas R. Renhyvlade, lagade ytor betecknas RL. Hyvlade ytor betecknas H. Justerade ytor betecknas J. Utseendeklasser enligt avsnitt Utseendekvalitet.    
11 Om Renhyvlade, lagade ytor specificeras, ange vilka ytor som efter montage blir synliga.    
12 Om överhöjning önskas, ange måttet för överhöjningen i mm.    
13 Om annat träslag än gran önskas, till exempel furu.    
14 Om impregnerat limträ önskas, ange träskyddsklass på ingående lamellvirke alternativt om hela limträelement ska vara impregnerat samt eventuell ytbehandling.    
15 Särskilda önskemål beträffande emballage, till exempel styckevis emballering, lastordning, kantskydd för kranmontage etcetera.    
16 Om andra måttoleranser önskas än de standardiserade, ange särskilda krav på plus- och minustoleranser, se avsnitt Måttoleranser.    

 

Tabell 25 Exempel på specifikation i samband med en beställning

Typ av element  Antal (st) b (mm) h (mm) L (mm) Utseendekvalitet Hållfasthetsklass/limtyp Anmärkning
 Rak balk 12  90  405  9000  GL30c / Limtyp   Emballage: PE-film 
 Pelare 24  90  315  3500  GL30c / Limtyp   Grundmålat 60 μm 

Observera Limträtillverkaren kan ha egna beteckningar för utseendekvalitet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok