Svenskt Trä Logo

Utseendekvalitet

Publicerad 2017-01-17

Limträprodukterna ges någon form av ytbearbetning hos limträtillverkaren. Beroende på användningsområde och utseendekrav kan limträ levereras i följande utseendeklasser:

Renhyvlade, lagade ytor (ej lagersortiment)

Sidorna ska vara bearbetade med hyvel eller dylikt. Ytor som blir synliga efter montage ska vara lagade så att de är så gott som fria från större sprickor, kvisthål, urslag och limfläckar. Mindre kådlåpor, mindre kvisthål, mindre urslag samt mindre limfläckar kan dock förekomma, men i begränsad omfattning. Synliga kanter ska vara fasade.

Renhyvlade, lagade ytor rekommenderas för synligt bruk vid extra höga krav på utseendet, till exempel bostäder, skolor etcetera.

Renhyvlade, ej lagade ytor (lagersortiment)

Sidorna ska vara bearbetade med hyvel eller dylikt. Mindre kådlåpor, mindre kvisthål, mindre urslag samt mindre limfläckar kan förekomma, men i begränsad omfattning. Synliga kanter ska vara fasade. Renhyvlade, ej lagade ytor är standard för lagersortimentet i Sverige.

Renhyvlade, ej lagade ytor rekommenderas för synligt bruk där extra höga krav ej ställs på utseendet, till exempel takbalkar i sporthallar, affärslokaler och dylikt.

Hyvlade ytor (ej lagersortiment)

Sidorna ska vara bearbetade med hyvel eller dylikt. Enstaka lameller får dock bitvis vara obearbetade. Mindre limfläckar får förekomma. För element som är placerade på mer än 4 m avstånd från betraktaren, kan Hyvlade ytor vara en tillräcklig utseendeklass.

Hyvlade ytor rekommenderas för synligt bruk där rimliga krav ställs på utseendet, till exempel takbalkar i sporthallar, affärslokaler eller där funktion och bärförmåga tillmäts stor betydelse, men där man ändå vill utnyttja limträ som ett miljöskapande element, till exempel i industrilokaler.

Justerade ytor (ej lagersortiment)

Sidorna får till övervägande del vara ohyvlade. Vid smalare enheter än 90 mm (nominellt mått) får den ena sidan vara sågad. Limfläckar får förekomma på alla sidor och lameller med vankant kan förekomma.

Justerade ytor rekommenderas för inbyggnad eller för synligt bruk vid låga krav på utseendet, till exempel i lagerlokaler eller för konstruktioner där limträ byggs in.

 Utseendekvalitet  Limträ kan levereras i utseendeklasser enligt ovan.
Figur 15 Utseendekvalitet

Limträ kan levereras i utseendeklasser enligt ovan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok