Svenskt Trä Logo

Träskydd – Impregnerat limträ

Publicerad 2017-01-18

Där konstruktivt träskydd bedöms otillräckligt och där risk föreligger för allvarliga personskador, kan det vara motiverat att använda impregnerat limträ.

Genom att i vissa speciella situationer använda impregnerat limträ kan ett långvarigt och effektivt rötskydd erhållas. Det kan dock inte ersätta det konstruktiva träskyddet, utan ska ses som ett komplement. Fukt som tillförs en konstruktion kan ge upphov till andra problem än röta.

Impregnerat trä saluförs i sex olika träskyddsklasser, NTR M, NTR A, NTR AB, NTR B, NTR Gran och NTR GW som lämpar sig för olika användningsområden. Träskyddsklass NTR M är avsedd för användning i havsvatten där det finns risk för angrepp av skeppsmask. Klass NTR A är avsedd för permanent markkontakt och klass NTR AB för användning ovan mark.

Klass NTR B är avsedd för utvändiga snickerier och används nästan uteslutande för impregnering av virke till fönster och ytterdörrar.

Impregnerat trä enligt dessa klasser är producerat enligt gemensamma nordiska regler som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, och som baseras på europeiska standarder. De företag som producerar klassificerat, impregnerat trä är certifierade enligt ett regelverk som också tagits fram av NTR.

Limträ kan tillverkas med lameller av impregnerat trä och skyddseffekten kan ytterligare ökas genom efterbehandling med penetrerande grundolja. Alternativt kan hela limträelement impregneras industriellt.

Observera att limträprodukter inte kan klassificeras enligt NTR-systemet utan endast det ingående lamellvirket.

Kemikalieinspektionens, KEMI, föreskrifter reglerar användningen av produkter av impregnerat trä. Trä till konstruktioner som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstörande organismer får vara impregnerat i träskyddsklass NTR A i följande situationer:

  • Konstruktioner i permanent kontakt med mark, sötvatten eller bräckt vatten.
  • Konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.
  • För att ge skydd mot träförstörande svampar och insekter.

Brokonstruktioner och utomhusläktare är exempel på användningsområden för impregnerat limträ.

Impregnerade limträpelare
Impregnerade limträpelare

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok