Svenskt Trä Logo

3.2.3 Karakteristiskt hastighetstryck enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-23

Karakteristiskt hastighetstryck qp(z) i N/m2 enligt SS-EN 1991-1-4, avsnitt 4.5.

Det karakteristiska hastighetstrycket, qp(z), på höjden z i meter, kan bestämmas:

\({q_\rm p}\left( z \right) = {c_\rm e}\left( z \right) \cdot {q_\rm b}\)

där:

ce(z) är exponeringsfaktorn, se figur 3.1.
qb är referenshastighetstrycket i N/m2 enligt qb = 0,625 ∙ vb2. Vid dimensionering av bärverk under montage kan man definiera referensvindhastigheten vb som en funktion av årstid, på 10 m höjd över marken i terrängtyp II:
\({v_\rm b} = {c_{\rm season}} \cdot {v_{\rm b,0}}\)
vb,0 är referensvindhastighetens grundvärde (den karakteristiska medelvindhastigheten under 10 minuter) i m/s som bestäms på 10 m höjd över marken i terrängtyp II, se figur 3.2.
cseason är årstidsfaktorn, se tabell 3.1.

 

Exponeringsfaktorn
Figur 3.1 Exponeringsfaktorn ce(z)

Referensvindhastighet enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 10
Figur 3.2 Referensvindhastighet enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 10. Referensvindhastighetens grundvärde vb,0 i m/s som bestäms på 10 m höjd över marken i terrängtyp II.

Tabell 3.1 Årstidsfaktorn cseason för årets månader. Löper montaget över flera månader gäller det högsta värdet.

En månad årligen cseason
Januari 1,00
Februari 0,83
Mars 0,82
April 0,75
Maj 0,69
Juni 0,66
Juli 0,62
Augusti 0,71
September 0,82
Oktober 0,82
November 0,90
December 1,00

Källa: SS-EN 1991-1-4

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok