Svenskt Trä Logo

3.3.1 Dimensionering av temporär stagning och dess infästningar

Publicerad 2018-08-23

Normalkrafterna i de temporära stabiliserande elementen, orsakade av karakteristisk vindlast mot treledstakstolarna i linje 2 och 3, visas i figur 3.8

Av det enkla skälet att kunna göra en tydligare resultatredovisning, har den finita elementmodellen för limträpelare och treledstakstolar av limträ inaktiverats i figur 3.8.

Motsvarande dimensionerande normalkrafter i de stabiliserande elementen erhålls genom att multiplicera karakteristiskt lastvärde med partialkoefficienten för last γF. Säkerhetsklass 3 har här antagits, γd = 1,0.

Dimensionerande normalkraft i spännbandet (dragning):

\({N_{\rm 1,d}} = {\gamma _\rm F} \cdot {N_{\rm 1,k}} = 1,5 \cdot 23,3 = 35\;{\rm{kN}}\)

Dimensionerande normalkraft i montagestödet (kan vara både dragning och tryck, beroende på placeringen av stödet):

\({N_{\rm 2,d}} = {\gamma _\rm F} \cdot {N_{\rm 2,k}} = 1,5 \cdot 11,3 = 17\;{\rm{kN}}\)

Notera att hänsyn bör tas även till snittkrafter och moment som uppstår i treledstakstolens olika bärande delar under montaget. Figur 3.9 a)c) visar diagrammen för normalkraft, tvärkraft och moment i den anblåsta treledstakstolen för lastfall enligt figur 3.7.

Som exempel kan nämnas att tvärkraften i vissa fall kan vara dimensionerande för infästningarna mellan olika bärverksdelar, till exempel mellan limträbalk och -pelare.

Maskinhall med limträstomme.
Maskinhall med limträstomme.

Vid större limträkonstruktioner kan även böjmoment kring veka riktningen i limträpelare och/eller limträtakstol vara dimensionerande. I dessa fall kan flera stagningspunkter i bärverket eller i viss mån val av limträtvärsnitt med större tjocklek vara ett lämpligt alternativ.

Numeriskt beräknade normalkrafter i de temporära stabiliseringselementen.
Figur 3.8 Numeriskt beräknade normalkrafter i de temporära stabiliseringselementen.

Diagram för den anblåsta treledstakstolen av limträ.
Figur 3.9 Diagram för den anblåsta treledstakstolen av limträ.
a) Normalkraftsdiagram.
b) Tvärkraftsdiagram.
c) Momentdiagram.
Lastfall, se figur 3.7.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok