Svenskt Trä Logo

Typer av bjälklag - översikt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Utformning av bjälklag påverkas av faktorer som värme, fukt, nederbörd, sol, egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, brand och ljud.

Träbjälklag byggs vanligen upp av bjälkar med centrumavståndet 600 mm i golv och 1 200 mm i tak. Det ger ett optimalt utnyttjande av materialen med hänsyn till hållfasthet och styvhet (deformation under inverkan av last). Undergolv, isolerskivor och beklädnadsmaterial är måttanpassade till avståndet mellan balkarna.

Vid större spännvidder än cirka 4 500 mm eller vid särskilda krav på styvhet kan bjälkarna behöva läggas tätare, företrädesvis med 400 eller 300 mm centrumavstånd. Längre bjälkar kan även utformas med fanerträbalkar eller limträbalkar. Vid särskilda krav på ljudisolering och brandskydd blir utformningen av ett träbjälklag mer komplicerad.

Ett flertal konstruktionstyper har utvecklats för att uppfylla kraven för till exempel lägenhetsskiljande bjälklag. Våtrumsbjälklag är ett annat exempel där speciella krav ställs.

Olika typer av bjälklag och några viktiga funktioner

PK = primärt krav  SK = sekundärt krav  - = inte aktuellt

 

 

Last-
överförande

Klimat-
skiljande

Ljud-
isolerande

Brand-
motstånd

Vattentätt
skikt*

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund

PK

PK

-

PK

SK

Bottenbjälklag mot det fria

PK

PK

-

PK

SK

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund

PK

-

-

PK

SK

Bjälklag över uppvärmt källarutrymme

PK

SK

-

PK

SK

Mellanbjälklag icke lägenhetsskiljande

PK

-

SK

PK

SK

Mellanbjälklag, lägenhetsskiljande

PK

-

PK

PK

SK

Vinds- och hanbjälklag, mot ouppvärmt vindsutrymme

PK

PK

-

PK

-

Takbjälklag, över uppvärmt utrymme

PK

PK

SK

PK

PK

Altanbjälklag över uppvärmt utrymme (inklusive takbjälklag med lutning <1:40)

PK

PK

SK

PK

PK

Altanbjälklag, balkonger och dylikt

PK

-

-

SK

-

* I våtutrymmen är kravet primärt, se Golv i våtutrymmen.
Tabell 1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok