Svenskt Trä Logo

Bottenbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

Ett bottenbjälklag är det nedersta bjälklaget i ett småhus med krypgrund eller plintgrund.

Bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund och plintgrund är klimatskiljande. Vid en inneluftsventilerad krypgrund är bottenbjälklaget inte klimatskiljande. Bottenbjälklag är stomstabiliserande och ska därför i allmänhet uppfylla vissa brandskyddskrav.

Uteluftsventilerad krypgrund

Bottenbjälklag mot det fria förekommer vid öppna plintgrunder och vid utkragande byggnadsdelar, till exempel burspråk. Sådana bjälklag kan ha samma uppbyggnad som bjälklag över uteluftsventilerad krypgrund. Undersidan kan behöva en beklädnad av ett mekaniskt tåligt material, till exempel träpanel eller skivmaterial.

stomme-bottenbjalklag-uteluftsventierad-krypgrund-b01 (1).png
Bild 1. Principiell uppbyggnad av tre olika varianter av bottenbjälklag av trä mot uteluftsventilerad krypgrund.

Inneluftsventilerad krypgrund

Ett bottenbjälklag av trä över en inneluftsventilerad krypgrund är i princip uppbyggt som ett källarbjälklag, det vill säga golvbjälkar med stomljudsisolering mellan bjälkarna. Med hänsyn till funktionen hos en inneluftsventilerad krypgrund utförs bjälklaget så lufttätt som möjligt.

Grundkonstruktionens värmemotstånd dimensioneras så att temperatursänkningen blir minimal. Om lufttemperaturen i kryputrymmet sänks mer än 2–3ºC, finns det risk för kondensutfällning under vissa betingelser.

Inneluftsventilerade krypgrunder ger en markant sänkning av fuktkvoten i omgivande material, alltså även träet i bottenbjälklaget.

Andra egenskaper hos en sådan grundkonstruktion är att:

  • golvbjälklaget blir varmt och får en jämn temperaturfördelning
  • golvdrag kan undvikas
  • risken för dålig lukt och mikrobiell påväxt kan minimeras speciellt om undertryck ordnas i kryputrymmet
  • värmeförlusterna blir lägre jämfört med andra krypgrunder
  • den fungerar i princip som ett källarutrymme med delvis uppvärmning
  • kryputrymmet kan samla damm och andra partiklar ur frånluften om ventilationssystemet saknar filter eller om filtret inte rengörs regelbundet.

Värmeisolering i bottenbjälklag över en inneluftsventilerad krypgrund minskar värmeflödet genom bjälklaget. För golvytor måste också kravet enligt BBR (Boverkets Byggregler) vara uppfyllt så att golvtemperaturen inte understiger +16°C.

Yttemperaturen på golvet blir högre med isolering i bjälklaget. Även med ett helt oisolerat bjälklag klarar man kravet med god marginal. Från ljudsynpunkt kan det dock möjligen vara en nackdel om ljudabsorberande isolering, av typen mineralull, saknas. Bjälklaget bör isoleras med 50-70 mm mineralull mot stomljud och för att möjliggöra viss temperaturskillnad.

Överslagsberäkningar tyder på att en lämplig isolernivå och fördelning av isoleringen motsvarar Up-värden av cirka 0,5 W/m2K i bottenbjälklaget, cirka 0,3 W/m2K i grundmur och cirka 0,5 W/m2K på marken i yttre och inre randfält. Den inneluftsventilerade krypgrundens värmeisolerande förmåga motsvarar en reduktion av bjälklagets beräknade Up-värde med 70–80 procent, motsvarande en energibesparing av cirka 800 kWh/år för ett normalstort småhus.

En inneluftsventilerad krypgrund ger med sin konstruktion möjlighet att skydda överbyggnaden mot inträngning av markradon. Tryckförhållandena i kryputrymmet relativt överbyggnaden har stor betydelse liksom bottenbjälklagets lufttäthet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok