Svenskt Trä Logo

Bärande system – bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Ett bärverk består av ett antal komponenter som tillsammans bildar ett bärande system. Bjälklag är en byggnads horisontella bärverk.

Bjälklag ska dimensioneras för horisontella och vertikala laster, till exempel egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig eller i kombination. Bärverk till bjälklag kan bestå av balkar (linjebärverk) eller ytbärande element.

Bärande balkar av trä kan utgöras av:

  • bjälkar av konstruktionsvirke
  • balkar av limträ (hållfasthetsklass GL30c är tillverkningsstandard)
  • fanerträbalkar
  • lättbalkar med flänsar av konstruktionsvirke och liv av träbaserad K-skiva (träbaserade I-balksystem)
  • övriga lättbalkar med liv av till exempel rundstål eller spikplåtsdiagonaler.

Bärande balkar
Bild 1. Olika typer av bärande balkar av trä eller en kombination av trä och träbaserat material eller metall.

Ytbärande element

Med ytbärande element menas sammansatta element som i samverkan ska kunna överföra aktuella laster. Ytbärande element kan bestå av flänsar av skivmaterial på över- och/eller undersidan samt liv av balkar eller konstruktionsskivor (K-skivor). Flänsmaterialet på åtminstone den ena sidan samverkar med de bärande elementen genom limning eller dylikt för att uppnå hög styvhet och begränsade deformationer. Massiva träelement i form av korslimmat trä, KL-trä blir allt vanligare i flervåningshus. Ett annat sätt att bygga höga trähus kan vara att resa pelar/balkstomme av till exempel limträ som kompletteras med ytbärande träelement för uppbyggnad av bjälklag, fasader och tak.

Här går det att börja med taket för fuktsäkert byggande.

De flesta monteringsfärdiga trähus har ytbärande bjälklagselement med bärverk av bjälkar och konstruktionsskivor.

För att uppfylla höga krav på ljudisolering och brandmotstånd tillverkas en typ av ytbärande bjälklagselement bestående av träbjälkar fastgjutna mot en armerad betongplatta – så kallade samverkanselement.

Ytbärande bjälklagselement av lättbalkar i trä/träfiberskiva samt konstruktionsskivor
Bild 2. Exempel på ytbärande bjälklagselement av träbaserade lättbalkar och bärande konstruktionsskivor.

Ytbärande element av trä och betong i samverkan
Bild 3. Ytbärande element av trä och betong i samverkan. Speciella kramlor är ingjutna i betongplattan. Det färdiga bjälklaget monteras med betongen på ovansidan.

Bottenbjälklag, källarbjälklag och mellanbjälklag

Träkonstruktioner för botten-, källar- och mellanbjälklag består vanligen av bjälkar med centrumavstånd 600 mm. Skivmaterial och isolering till bjälklag är till sina yttermått anpassade till detta centrumavstånd. Undergolvet utgörs vanligen av 22 mm spontade golvskivor (till exempel golvspånskiva) eller spontade golvbrädor.

Bjälklagets statiska system är i regel fritt upplagda bjälkar (ett fack) eller kontinuerliga (två eller flera fack). Skarvar kan utföras industriellt med fingerskarvning eller spikplåtar, eller på byggarbetsplatsen med spikningsplåtar eller laskar av K-skivor eller konstruktionsvirke.

För att undvika knarr, öka bjälklagets styvhet och minska olägenheter av svikt, bör golvskivor skruvlimmas mot golvbalkarna istället för att spikas.

Undersidan av ett mellan- och vindsbjälklag förses vanligen med en beklädnad av panelbrädor eller skivmaterial, som ofta monteras på underlag av glespanel eller speciella ljudisolerande plåtprofiler. Undersidan av ett bottenbjälklag förses med blindbotten av träpanel eller något skivmaterial. Konstruktionen bör utföras lufttät och klimatskyddande.

I 1½-planshus ingår mellanbjälklaget i takkonstruktionen, som utgörs av till exempel ramverkstakstolar eller treledsramar med bärande hanbjälke. Mellan takstolars underramar, i mitten av varje fack, placeras golvbalkar (mellanbjälkar).

Hela takkonstruktionen vilar på de längsgående ytterväggarna och på en (eller flera) bärande innervägg, så kallad hjärtvägg.

 

Bärande system för bottenbjälklag

Bild 4. Bärande system för bottenbjälklag till småhus. Golvbjälkarna läggs upp på grundmurar/grundbalkar eller bärlinor beroende på typ av grundkonstruktion. I de yttre bjälklagsfacken har man här valt att montera bärande kortlingar.

Bärande system för mellanbjälklag

Bild 5. Bärande system för mellanbjälklag i småhus. Golvbjälkarna läggs upp på bärande väggar. Vid större öppningar i bjälklaget, till exempel vid trappa, avväxlas erfoderligt antal bjälkar.

Bärande system för bjälklag i 1½-planshus

Bild 6. Bärande system för bjälklag i 1½-planshus.

Vindsbjälklag, hanbjälklag och takbjälklag

Träkonstruktioner för vindsbjälklag, hanbjälklag och takbjälklag utförs vanligen av bjälkar med centrumavståndet 600 mm eller 1 200 mm beroende på typ av takkonstruktion.

Av energihushållningsskäl är isolertjockleken hos vindsbjälklag ofta betydligt större (cirka 500 mm) än höjden på underramen (195 eller 220 mm om man använder konstruktionsvirke). Takstolar och takbalkar av trä kan utföras fribärande mellan ytterväggar och de används till såväl små som stora byggnader.

Bärande system för vindsbjälklag

Bild 7. Bärande system för vindsbjälklag i småhus. Bjälklaget ingår här i takkonstruktionen som utgörs av fackverkstakstolar (W-takstolar).

Bärande system för takbjälklag, bestående av enkla takbalkar

Bild 8. Bärande system för takbjälklag, bestående av enkla takbalkar. De kan vara av konstruktionsvirke, limträ, lättbalk eller fanerträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok