Svenskt Trä Logo

Ljud och brand för bjälklag av KL-trä med undertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

För att ljudegenskaper och brandklassningsvärden ska gälla är det viktigt att materialval och montage utförs på rätt sätt. Normalt görs isolering av bjälklagens hålrum och infästningar för undertak på fabrik hos tillverkare.

Kompletteringar på byggarbetsplatsen ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Angiven brandklass avser bjälklagslaster enligt eurokoder för bostäder, kontor och skolor.

Bjälklag av KL-trä med undertak

Undertak används för att förbättra ljudisoleringen mellan olika delar i en byggnad men även för att dölja installationer för el, ventilation, vatten och sanitetsledningar. Genom att komplettera bjälklagsplattan med gipsskivor, undertak och/eller övergolv kan olika brand- och ljudkrav uppfyllas.

Det finns många olika typer av undertak, exempelvis tunga, lätta, isolerande och/eller absorberande. Dessa kan vara stelt infästa, fjädrande upphängda eller fribärande. Fribärande undertak ger bäst ljudisolering. Med fjädrande upphängt undertak blir ljudisoleringen sämre än för det fribärande undertaket. För bland annat kontorsmiljöer är upphängt undertak att föredra på grund av långa spännvidder.

I bostäder används vanligtvis tyngre, fasta, ej öppningsbara undertak. De består oftast av en eller två gipsskivor på glespanel och mineralull. De kan antingen platsbyggas eller levereras prefabricerade som undertakskassetter. De har en bärande stomme fylld med mineralull och delar av installationerna kan fås förmonterade. Leveransen till byggarbetsplatsen bör ske samtidigt som bjälklagen. I bostadshus görs undertakskassetterna normalt fribärande eftersom spännvidderna är mindre och innerväggarna kan användas som upplag för kassetterna. Under montagetiden fram till dess innerväggarna monteras vilar kassetterna på provisoriska upplag, stämp. Kassetterna är vanligtvis utan beklädnad på undersidan vid leverans så att de sista installationsmomenten kan utföras underifrån.

I kontorsmiljöer används vanligtvis lätta öppningsbara undertak som platsbyggs sedan all ledningsdragning ovan undertak är utförd. Dessa undertak är vanligtvis endast absorberande men även absorberande och isolerande typer förekommer.

I följande tabeller presenteras ljudvärden och brandklasser för olika utföranden på undertak tillsammans med plattbjälklag. L anger stegljudsnivå och R luftljudsisolering. Angivna ljudvärden är i dB och värden inom parentes avser anpassningstermen Ci50-2500 respektive C50-3150. Angiven brandklass gäller vid bjälklagslaster enligt BKR för bostäder, kontor och skolor. Montage och materialval ska vara enligt leverantörens anvisningar för att värdena ska gälla.

Tabell 1 visar värden för plattbjälklag med gipsundertak. Med nedpendlat undertak avses en stum pendling. Med en fjädrande infästning förbättras ljudvärdena.

 

Bjälklagstyp

Utförande

Vertikal ljudisolering
(dB)

Brand-klass

Total höjd
(mm) 

Undertak
(mm)

Fribärande undertak

Nedpendlat undertak

 

L

R

L

R

Bjälklagstyp
Undertak med:
110 mm element av KL-trä
2x95 mm mineralull
34 mm glespanel
13 eller 2x13 mm gipsskiva

395

13 gips

53 (+4)

66 (-2)

63 (+7)

56 (-6)

EI60

408

2x13 gips

49 (+3)

68 (-2)

61 (+7)

58 (-6)

EI60

437

13 gips

49 (+4)

67 (-1)

62 (+7)

56 (-6)

EI60

450

2x13 gips

49 (+4)

69 (-1)

60 (+7)

58 (-6)

EI60

L = Stegljudsnivå
R = Luftljudsnivå
Tabell 1. Ljud- och brandegenskaper för plattbjälklag tjocklek 110 mm med undertak.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd av bjälklag, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

I kontorsmiljöer är det vanligare med lättare öppningsbara undertak av till exempel modell Combison. Tabell 2 visar de ljudisoleringsvärden och brandkrav som uppfylls med dessa. Med nedpendlat undertak avses en stum nedpendling. Med en fjädrande infästning förbättras ljudvärdena.

Bjälklagstyp

Utförande

Vertikal ljudisolering
(dB)

Brand-klass

Total höjd
(mm) 

Undertakstyp

Tjocklek
Undertaks-
skiva
(mm)

Nedpendlat undertak

 

L

R

Bjälklagstyp
Undertak med
Combison1

500

Combison1

20

73 (-3)

48 (-2)

EI60

700

Combison1

20

73 (-3)

48 (-2)

EI60

500

Combison1

40

69 (-3)

52 (-2)

EI60

700

Combison1

40

69 (-3)

52 (-2)

EI60

1 Combison är ett isolerande och absorberande undertak med vikten 9 kg/m2.

Tabell 2. Ljud- och brandegenskaper för plattbjälklag tjocklek 110 mm med lätt undertak.

För bärförmåga vid brand (R) måste spännvidd av bjälklag, last i brandfallet och hållfasthetsklass vara kända.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok