Svenskt Trä Logo

Ljudöverföring – bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

När bjälklag ansluts mot en yttervägg, ljudskiljevägg, innervägg eller utväxlingsbalkar, kan ljud överföras till den underliggande konstruktionen. Utformningen av detaljlösningar är viktig.

Följande förhållanden är viktiga:

 • Lätta bärande väggar ger mindre flanktransmission med ökad styvhet i vertikala lager av flera skivor.
 • Kontinuerliga bjälkar över bärande väggar ger lägre stegljudsnivå till rummet under därför att ljudenergin fördelas till flera rum.

Öppna balkar (limträbalkar) är en dålig lösning (särskilt vid separata innertaksbalkar) på grund av kopplingen mot ljudtaket. Punktvis upplagring av bjälklaget på bärande väggar ger mindre ljudöverföring.

Bild 1 visar en lösning med bjälklag med infälld huvudbalk (här av stål). Flytande golv på mineralull kan ge en betydande reducering av ljudöverföringen till genomgående väggar. Förutsättningen är att golvet läggs utan anslutning till väggarna som Bild 2 visar. Det är viktigt att förstärkning läggs vid alla fria kanter av golvplattorna för att undvika deformationer/nedböjning. Här kan det läggas in bitar av porösa träfiberskivor.

Lösning med infälld stålbalk.

 1. Golvbeläggning
 2. 18 - 22 mm skiva
 3. 13 mm gipsskiva
 4. 25 - 30 mm styv mineralull
 5. Slitsad spånskiva
 6. Spikregel 45x45
 7. Solid spikring
 8. Huvudbjälke med minst 100, helst 150 mineralull
 9. Infälld stålbalk
 10. Innertak

Bild 1. Lösning med infälld stålbalk. Figuren visar också en lösning med flytande golv på mineralull. Flytande golv på mineralull har begränsade egenskaper när det gäller lågfrekvent stegljud.

Flytande golv på mineralull

 1. Golvbeläggning
 2. Golvskiva
 3. Tryckfördelande skiva
 4. Styv mineralull
 5. Fogtätning

Bild 2. Flytande golv på mineralull kräver kantförstärkning med delar av porös träfiberskiva eller liknande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok