Svenskt Trä Logo

Stabiliserande system – generellt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Vilket statiskt system man väljer är av stor betydelse för konstruktionsekonomin och för möjligheten att uppnå fungerande tekniska lösningar.

En trästomme ger stor frihet vid val av konstruktionssystem. Trästommen ska kunna ta upp och stå emot alla förekommande laster, såväl horisontella som vertikala (även lyftkrafter).

Det är särskilt viktigt att beakta stommens vindstabilitet under byggskedet, när stommen kommit under tak, men innan trästommen stabiliserats permanent. Lastförutsättningarna kan vara annorlunda innan en byggnad är helt färdig. Byggnadens permanenta stabilisering bör färdigställas så snart som möjligt efter stomresningen. Kontroll av totalstabiliteten är ett viktigt moment vid dimensionering av en byggnads stomme.

Skivverkan

Stabilisering mot horisontella vindlaster sker vanligen genom skivverkan hos bjälklag, tak och väggar. Skivverkan betyder att ett konstruktionsskikt upptar krafter i sitt eget plan. Skivmaterial, till exempel plywood, träfiber-, spån- eller gipsskivor, ger skivverkan. Då måste dock skivmaterialet vara tillräckligt tjockt för att inte buckla. Spontad träpanel ger inte lika god skivverkan men är tillräcklig för mindre byggnader som småhus och kontorspaviljonger. I större byggnader måste trästommen kompletteras med vindstag av stål eller trä. Trästommar i större byggnader, till exempel hallbyggnader, kan stabiliseras med band eller dragstänger av stål. De spänns diagonalt som krysstag eller som del av speciella vindfackverk i kombination med tryckta stänger.

Träbjälklag med undergolv och beklädnad på undersidan ger tillräcklig skivverkan för småhus och andra mindre byggnader. Laster på tak- och bjälklagsskivor överförs till väggar och grund normalt via skivor, beslag och spikförband.

Husets stabilitet behöver som regel kontrolleras för vindriktningar vinkelrätt mot och parallellt med husets långsidor. Dessutom behöver vridstyvheten kontrolleras. Endast väggar som är parallella med vindlastens riktning medräknas. Resultanten av de vindlaster som verkar på takytorna, på övre halvan av våningsplanets ytterväggar och på ytterväggarna i en eventuell övervåning är den horisontalkraft som via tak eller mellanbjälklag ska överföras till väggskivorna i ett våningsplan.

Stomme, stabilitet vindriktning
Bild 1 och 2. Stabiliteten bör kontrolleras för vindriktningar vinkelrätt mot och parallellt med husets långsidor.

Trästommen horisontella och vertikala laster
Bild 3. Trästommen ska kunna ta upp och stå emot alla förekommande laster såväl horisontella som vertikala.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok